Karreta sira para hela iha Estasionamentu. Imajen/Osória Marques

DILI, 03 dezembru 2019 (TATOLI)-Supervizór Ofisiál Estasionamentu Colmera, Albertino da Silva Guterres, hateten katak, maioria utilizadór estasionamentu  la kompriende regra estasionamentu nian. Tanba ne’e, barak lori nia transporte hanesan motor ho karreta la para fali iha riska mutin estasionamentu nian.

Notísia Relevante : Munisípiu Dili Rekolla $59.107.65 Hosi Taxa Estasionamentu

“Ami-nia difikuldade boot mak kuandu utilizadór sira mai lapara iha sinais ne’ebé mak iha entaun ami tenke ko’alia no muda sira-nia karreta ka motór no dala barak sira laselu tanba sira la kompriende estasionamentu,” hateten Albertino da Silva Guterres, ohin, hodi responde Ajénsia TATOLI iha Colmera, Dili.

Estasionamentu Colmera iha ofisiál estasionamentu nain 14 kompostu hosi feto nain lima (5) no mane nain sia  (9). Nia dehan, númeru ofisial estasionamentu hirak nee sufisiente ona hodi kobre área refere.

Notísia Relevante : Rendimentu Estasionamentu La’o Di’ak 

Nia husu ba utilizadór sira, bainhira uza estasionamentu ne’e atu bele kumpre regra sira ne’ebé mak estabelese ona atu bele kontribui mós ba Estadu.

Notísia Relevante : Taxa Estasionamentu Merkadu Taibesi Tun

Jornalista : Osória Marques

Editór       : Francisco Simões

 

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here