Eleitór ne’ebé partisipa iha Eleisaun Presidensial segunda volta iha sentru votasaun paralelu iha Eskola Téknik Vokasional (STM) Bekora. Foto Tatoli/Mirandolina Barros Soares

DILI, 19 abril 2022 (TATOLI)-Sentru votasaun paralelu tolu ne’ebé estabele iha Dili ajuda tebes estudante sira ne’ebé ho kartaun eleitorál munisípiu.

Jefriano da Costa, hanesan estudante ho kartaun eleitorál hosi munisípiu Lautein ne’ebé ezerse direitu demokrátiku iha sentru votasaun paralelu parte leste, eskola teknika vokasionál STM-Bekora, agradese ho sentru votasaun paralelu ne’e tanba fasilita tebes nia hanesan votante.

Notísia relevante: eleisaun-prezidensial-2022-sentru-votasaun-1200-no-paralelu-tolu/

Sentru votasaun paralelu STM fasilita eleitór sira ho kartaun eleitorál hosi munisípiu Vikeke, Baukau no Lautein ho lista ne’ebé rejista iha primeira volta hamutuk 1.641 eleitór.

Momentu espesiál ne’e, Jefriano espresa sentimentu hanesan sidadaun, katak atu futuru xefe Estadu foun bele tau matan ba povu nia moris di’ak.

“Ha’u nia esperansa ba kandidatu ne’ebé manán iha elisaun Prezidensiál tinan 2022-2027, bele serbí povu  sai xefe Estadu ne’ebé di’ak, hodi tau matan ba povu, liu-liu haree joven sira iha área edukasaun, saúde no área sira seluk ne’ebé mak relevante”, nia hatutan.

Prosesu eleisaun iha sentru votasaun ne’e la’o hakmatek liu kompara ho primeira volta. “Eleisaun iha primeiru ho agora la hanesan”, Domingas Soares, brigada hosi Sekretariat Tekniku Administrasau Estatal (STAE), paralelu hosi STM ba jornalista sira, tersa ne’e.

“Primeira volta ha’u sente barullu uitoan, agora maluk sira ne’ebé naran laiha, hatene ona no fila fali ba sira ninia munisípiu hodi vota iha segunda volta.  Ho ida ne’e, agora ema  menus, tanba sira ne’ebé naran iha lista  mak bele  vota”, katak hateten Domingas Soares.

Notísia relevante: Eleitór balun lamenta naran la sai iha sentru votasaun paralelu STM

Jornalista : Mirandolina Barros Soares

Editor       : Armandina Moniz

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here