Ministru Administrasaun Estatál, Miguel Pereira de Carvalho. Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 14 dezembru (TATOLI)— Ministru Administrasaun Estatál (MAE), Miguel Perreira de Carvalho, informa sei aprezenta kandidatu na’in-tolu ba Konsellu Ministru atu halo nomeasaun hodi asume kargu Prezidente munisípiu Ataúro.

“Ha’u sei aprezenta kandidatu na’in tolu ba Konsellu Ministru, ne’ebé kompostu hosi mane rua no feto ida. Nune’e, Konsellu Ministru mak nomea na’in-ida atu sai Administradór Munisípiu Ataúro,” Ministru Miguel, hateten ba Jornalista sira iha resintu Parlamentu Nasionál, tersa ne’e.

Notísia Relevante: Opozisaun kestiona Governu seidauk kria estrutura maibé prevee ona fundu ba Ataúro

Nomeasaun Autoridade Ataúro ho baze ba alterasaun datoluk Dekretu-Lei númeru 3/2016, loron 16 marsu, ne’ebé altera hosi Dekretu-Lei númeru 9/2018, loron 09 anríl no numeru 54/2020, loron 28 outubru, ne’ebé korrije hosi deklarasaun retifikasaun Prezidénsia Konsellu Ministru númeru 4/2020, loron 16 dezembru.

Ho diploma ne’e hatuur ho di’ak liután rejime espesiál ida ba organizasaun serbisu Administrasaun Munisipál Ataúro.

Nune’e, iha loron 31 maiu 2021, Parlamentu Nasionál (PN) aprova Proposta-Lei Divizaun Adminsitrativa Territóriu ho unanimidade, nune’e, Loré ho Hatulia B sai postu adminsitrativu foun no Ataúro sai munisípiu foun iha 01 janeiru 2022.

“Ami la loke rekerutamentu ba kandidatu sira atu konkorre vaga, maibé proposta direta hosi MAE ba Konsellu Ministru mak halo nomeasaun. Ami sei halo nomeasaun lalais liu iha janeiru 2022,” Governante ne’e garante.

Nune’e, Iha OJE 2022, Governu prevee orsamentu ba Ataúro nu’udar munisípiu foun ho montante $2.508.100, kompostu hosi saláriu no vesimnetu $484.932, bens no servisu $990.797, kapitál menór $728.100, kapitál dezenvolvimentu laiha, no transfer’ensia públika $304.271.

Notísia Relevante: Governu Sentrál kria Fundu Espesiál Dezenvolvimentu ba Ataúro

Jornalista : Natalino Costa

Editór       : Florencio Miranda Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here