Diretór Jerál Sekretariadu Tékniku Administrasaun Estatál (STAE), Acilino Manuel Branco. Imajen TATOLI/Egas Cristóvão.

DILI, 31 agostu 2021 (TATOLI)—Diretór Jerál Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE), Acilino Manuel Branco hateten, tanba variante Delta COVID-19 ne’ebé mosu mak ekipa téknika sira sei adia aranka ba diaspora atu halo resensiamentu eleitorál. 

Notísia Relevante: Resensiamentu eleitorál iha estranjeiru hahú setembru

Nia hatutan, ekipa haat (4) mak sei dezloka ba diaspora mak hanesan Ministériu Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEC), Komisaun Nasionál Eleisaun (CNE) ho Servisu Rejistu Notariadu, maibé to’o agora seidauk bele hatene orsamentu ba resensiamentu eleitorál iha diaspora.

“Ita-nia ekipa ne’ebé mak atu realiza resensiamentu eleitorál iha diaspora purvolta na’in-30 hanesan ne’e. Maibé, ba ami STAE nian mak na’in-ualu (8),” Diretór ne’e hateten ba Agência TATOLI, liuhosi telefónika, tersa ne’e.

Maibé, nia dehan, ekipa téknika kontinua diskute kona-bá orsamantu ba resensiamentu eleitorál iha diaspora.

“Agora daudaun ne’e, téknika sira koordena hela ho ajénsia sira aviaun nian. Bainhira iha ona aviaun ne’ebé mak fiksa ona kona-ba data ba-mai nian, entaun tempu badak ekipa sei dezloka. Maibé ita presiza mós haree COVID-19 nian ne’ebé mak liga ho aviaun tanba ita hatene katak aviaun ne’e laiha aviaun regularidade ida,” nia dehan.

Tuir informasaun ne’ebé STAE simu hosi Australia katak iha semana rua kotuk aplika hela serka sanitária no konfinamentu obrigatóriu, iha Corea aplika lokwdown totál, no Portugal no Inglatera mak aplika kuarentena, maibé dezafiu ne’ebé Timor-Leste infenta mak aviaun tama no sai ne’e.

Proposta orsamentu ba resensiamentu eleitorál iha diáspora ne’e, ekipa téknika sira halo diskusaun atu aloka ba nesesidade oioin hanesan osan ba bagajen aviaun nian tanba hodi transporta ekipamentu resensiamentu eleitorál, osan ba formasaun resensiamentu eleitorál nian, kustu billete aviaun nian no kustu ba kuarentena iha estranjeiru.

Nia informa, totál eleitór no timor-oan sira ne’ebé hela iha diaspora ka iha estranjeiru hamutuk 6.000

Notísia Relevante: PN hamoos ona númeru 2 artigu 17 hosi Lei Resensiamentu Eleitorál

Jornalista : Osória Marques

Editór        : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here