Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL),, Tenente Jenerál Tito da Costa Cristovão ‘Lere Anan Timur’, Imajen/Media F-FDTL..

DILI, 05 maiu 2021 (TATOLI)—Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Tenente Jenerál Lere Anan Timur, hateten rekrutamentu ba membru F-FDTL foun sei realiza iha fulan-agostu tanba membru F-FDTL barak mak agora tama ona ba idade idozu no sira labele halo servisu ona.

Notísia Relevante: Rekrutamentu F-FDTL hein vasina COVID-19 remata

“Rekrutamentu ba membru F-FDTL foun hakarak ka lakohi fulan-agostu tenke halo ona. Ami katuas hotu ona. Ami haree ba malu ne’e hotu-hotu fuuk mutin. Bainhira tropa fuuk mutin de’it ona la di’ak. Tanba ne’e, iha fulan agostu tenke halo ona rekrutamentu ba F-FDTL foun ne’e,” Tenente Jenerál Lere Anan Timur hateten ba jornalista sira hafoin ramata enkontru semanál ho Xefe Estadu iha Palásiu Prezidensiál Bairru-Pite, kuarta ne’e.

Maske iha ámbitu pandemia COVID-19, Tenente Jenerál ne’e hateten bele halo rekrutamentu ba F-FDTL no labele adia tan. 

“Ha’u hateten ba Ministru Defeza (MD) hanesan Governu, uluk ita dada ka adia rekrutamentu ne’e ba marsu depois to’o maiu seidauk, maibé agora ba fulan agostu mak ne’e ona, sei la adia tan ida-ne’e,” nia dehan.

Razaun muda rekrutamentu ba membru F-FDTL foun ne’e ba fulan agostu tanba osan mak komplikadu uitoan la’ós COVID-19, maibé bainhira ema tama ona Metinaro ne’ebá ne’e militár sira bele kontrola ho di’ak.

Antes ne’e, Ministru Defeza (MD), Filomeno da Paixão de Jesus hateten, rekrutamentu ba membru foun FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) na’in 600, sei hala’o iha fulan agostu, bainhira vasinasaun COVID-19 doze daruak ramata.

Notísia Relevante: Governu aprova realizasaun rekrutamentu Militár hamutuk 600

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here