Aeroportu Baucau. Imajen/Espesiál.

DILI, 05 maiu 2021 (TATOLI)—Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Tenente Jenerál Lere Anan Timur, hateten reabilitasaun Aeroportu Baucau ne’e desizaun Governu nian maibé nia parte hakarak tenke aselera no realiza lalais ona.

Notísia Relevante: Apoia reabilita Aeroportu Baucau, EUA laiha intensaun atu uza

“Aeroportu Baucau ne’e agora desizaun Governu nian. Ha’u-nia hakarak ne’e tenke halo se Estadu Unidus Amerika (EUA) iha ona vontade atu halo ne’e halo ona. Agora Governu mak tenke halo akordu didi’ak entermus linguajen atu futuru mai labele kria fali konfuzaun,” Tenente Jenerál Lere Anan Timur informa ba jornalista sira hafoin ramata enkontru semanál ho Xefe Estadu iha Palásiu Prezidensiál Bairru Pite, Dili, kuarta ne’e.

Tenente Jenerál Lere Anan Timur haktuir, tanba Embaixadór Estadu Unidu Amerika (EUA) iha Timor-Leste, Charles Kevin Blackstone, introdús ona programa koperasaun servisu iha área militár hodi realiza programa treinamentu hamutuk hodi kontribui ba dezenvolvimentu F-FDTL nian liuliu ko’alia kona-ba reabilitasaun Aeroportu Baucau.

Reabilitasaun ne’e hala’o bainhira hala’o ezersisíu hamutuk no lori sasán todan no boot ne’e aviaun tún iha ne’ebá, no labele interpreta oioin katak orsida Amérika sai fali na’in ba iha Aeroportu Baucau.

“Ha’u dehan ita mak na’in Timor la’ós Amerika no Indonézia. Ita bainhira hakarak mak nia sai na’in, bainhira ita lakohi ne’e ema ida labele sai na’in ba Aeroportu Baucau,” Lere hateten.

Antes ne’e, Embaixadór EUA iha Timor-Leste, Charles Kevin Blackstone, hateten EUA laiha intensaun atu uza aeroportu ne’e iha futuru kampu aviasaun Baucau ne’e pretense ba Timor-Leste no desizaun iha futuru kona-ba utilizasaun aeroportu ne’e Governu mak deside.

Iha tinan 2018, Timor-Leste hato’o pedidu ba EUA atu halo reabilitasaun ba pista aeroportu Baucau no momentu ne’ebá iha diálogu bilaterál iha área defeza iha Hawai no iha tenpu hanesan aprova Timor-Leste nia pedidu ne’e. Projetu reabilitasaun ne’e, EUA fó apoiu hamutuk millaun $10.

Notísia Relevante: Jenerál Lere dezafia PM Taur, aselera projetu aeroportu Baucau

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here