poetiza Vitalia Ze nia kapa livru "Se Mak Feto Ba O?". Imajen/Espesial.

DILI, 21 marsu 2021 (TATOLI)—Poetiza Jerasaun 1980-nian, Vitalia Ze, hateten komemorasaun Loron Munsiál Ba Poezia ne’e ho objetivu atu fó apoiu ba diversidade linguistika iha mundu tomak liuhosi espresaun poetika no loke oportunidade atu haburas fali dalen hirak ne’ebé mak atu lakon iha mundu ne’e.

Notísia Relevante: Dadolin Murak: pekadu mortál, se Timoroan la haburas Tétun

Vitalia Ze hatutan, poeta no poetize timoroan sira tau esperansa no husu ba Governu atu bele dedika loron ida ba “Loron Nasionál Ba Poezia”, atu nune’e timoroan sira bele selebra no promove obra poetika sira-ne’ebé hakerek hosi Timoroan sira.

“Selebrasaun loron mundiál ba poezia ne’e sai dalan ida atu promove ka fó hanoin hikas fali ba poeta no poetize sira-nia obra poetika sira-ne’ebé sira hakerek ona. Hosi sira-nia obra ne’e, bainhira ita lee, tulun ita deskobre fali ita-nia aan no mundu hosi sira-nia matan no neon. Entaun, ha’u iha esperansa katak ba oin, Governu bele dedika mós loron ida ba ‘Loron Nasionál Ba Poezia’, hodi selebra no promove obra poetika sira-ne’ebé hakerek hosi timoroan. Ida-ne’e, hanesan dalan ida mós atu kontribui ba dezenvolvimentu linguistika iha rai laran,” Vitalia Ze informa ba Agência TATOLI iha ámbitu komemorasaun Loron Mundiál Ba Poezia ne’ebé mundu tomak selebra iha kada 21 marsu, liuhosi rede sosiál, domingu ne’e.

Vitalia Ze hateten, presiza promove obra hosi poeta timoroan sira-nian tanba iha Timor-Leste mós iha poeta no poetiza ne’ebé nia obra poetika sira-ne’ebé bele buka atu kuñese kle’an liután, no mundu mós hakarak hatene timoroan sira-nia obra poetika hirak ne’e.

“Entaun, loron ohin ne’e bele sai hanesan biban ida atu ita buka lee fali obra poezia sira-ne’ebé ita gosta ka hakarak atu lee. Tanba espresaun ne’e, ita ema (poeta no poetiza) forma tuir ida-idak nia abilidade linguistika no transforma ba obra eskrita ka orál hodi fahe ba maluk sira seluk atu sente hamutuk ninia sentidu, bainhira ita lee ka rona obra poétika ida,” nia hateten.

Bainhira lee ka rona ona obra poetika sira-ne’e, nia dehan, involve ona iha prosesu ativu ida hodi halo apresiasaun ba obra ne’e no la’os de’it admira ba poeta ne’ebé hakerek obra refere. Nia afirma, prosesu apresiasaun ne’e hanesan prosesu intelektuál ida-ne’ebe tulun ema atu deskobre, aprende, kompreende no responde sentidu ne’ebé hato’o hosi obra ida.

“Tanba, ne’e mós sai hanesan prosesu kreativu ida hodi kadi ita-nia hannoin, kadi mós ita-nia neon, nu’udár liafuan hosi ita ema-nia neon, tanba poezia iha ninia kbiit rasik bainhira ita lee obra poétika ida no sente hakfodak, furak, triste, hirus ka laran makili. Ne’e hatudu oinsá poezia nia kbiit bele provoka ita ema-nia neon. Ne’e mak májiku ida hosi poezia sira. Poeta no poetiza sira hosi ita-nia rain no mós nasaun sira barak mak uza ona poezia nu’udár instrumentu atu hato’o sira-nia rezisténsia ba injustisa ka advokasia ba lia-loos,” nia dehan.

Notísia Relevante: Obra ‘Sé Mak Feto Ba Ó?’ Nu’udar Bero-Oan Ida

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here