Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, prezide reuniaun Konsellu Ministru estaordinária iha salaun Ministériu Finansa, Aitarak-laran, kuarta (10/03). Imajen TATOLI/Egas Cristóvão

DILI, 10 marsu 2021 (TATOLI)—Reuniaun Konsellu Ministru (KM) aprova proposta-lei alterasaun dahuluk ba Lei númeru 6/2016, loron 25 maiu, kona-ba Lei Resensiamentu Eleitorál, ne’ebé aprezenta hosi Ministru Administrasaun Estatál, Miguel Pereira de Carvalho.

“Ho alterasaun ida-ne’e, ema ne’ebé halakon ka estraga ninia kartaun eleitorál dala tolu ka liu, sei aplika multa ba emisaun kartaun foun,” Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru, Fidelis Manuel Leite Magalhães, relata hafoin reuniaun ezekutivu iha salaun Ministériu Finansa (MF), Aitarak-laran, kuarta ne’e.

Portavós Governu ne’e dehan, atu garante seguransa iha resenseamentu eleitorál, oras ne’e legalmente prevee posibilidade hodi halo konfirmasaun ba dadus sira ho MF, aleinde ministériu sira ne’ebé uluk prevee ona.

Sertidaun batizmu no sédula pesoál komunidade izlámika, sei aseita efeitu inskrisaun iha resenseamentu eleitorál no introdús elementu seluk iha kartaun eleitorál no iha baze dadus resenseamentu eleitorál nian.

“Atu garante identifikasaun eleitór ida ne’ebé loos, prevee posibilidade rekolla dadus biométriku sira hanesan dadus identifikativu eleitór sira.

Aleinde ne’e, ezekutivu sira aprova mós proposta-lei ba alterasaun datoluk ba dekretu-lei númeru 5/2006, loron 28 dezembru, kona-ba Órgaun Administrasaun Eleitorál.

Proposta-lei ne’e hakarak halo adekuasaun ba konteúdu hosi diploma legál foun no ba espesifikasaun kontiúdu ezistente balun, nune’e mós atu asegura koordenasaun iha termu funsaun entre órgaun eleitorál rua hanesan Komisaun Nasionál Eleisaun (CNE, sigla portugés) no Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE).

Jornalista: Antónia Gusmão

Editora: Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here