Diretór Jerál STAE, Acilino Manuel Branco. Imajen/Espesiál.

DILI, 10 marsu 2021 (TATOLI)–Konsellu Ministru (KM) aprova ona proposta-lei alterasaun dahuluk Lei númeru 6/2016, loron 25 maiu, kona-ba Lei Resensiamentu Eleitorál, ne’ebé aprezenta hosi Ministru Administrasaun Estatál, Miguel Pereira de Carvalho.

Diretór Jerál Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE), Acilino Manuel Branco, hateten lei ne’e eziste tinan haat ona no durante ne’e Sekretariadu Tékniku halo ona resensiamentu lubuk ida tantu resensiamentu rasik no mós eleisaun.

“Ohin aprezentasaun iha Konsellu Ministru, ikus-mai aprova proposta-lei ne’ebé iha futuru sei introdús resensiamentu biométriku atubele fó espasu legál ba orgaun eleitorál hanesan STAE halo estudu no preparasaun antes implementa lisensiamentu biométriku. Nune’e mós, garante di’ak liután baze dadus no kartaun eleitorál ne’ebé seguru,” Diretór Jerál STAE, informa, bainhira akompaña Ministru Miguel Pereira halo aprezentasaun proposta-lei iha KM, iha edifísiu Ministériu Finansa (MF), Aitarak-laran, kuarta ne’e.

Notísia relevante: Alterasaun Lei Resensiamentu Eleitorál, aplika multa kuandu la kuidadu kartaun

Aleinde ne’e, alterasaun ne’e ho hanoin ida katak tinan oin sei iha eleisaun prezidensiál no tuir mai eleisaun parlamentár, tanba ne’e presiza atualiza kondisaun balun.

Tuir Diretór Jerál ne’e, kartaun eleitorál daudaun  utiliza mós ba iha nesesidade sira seluk, tanba ne’e presiza garante seguransa baze dadus no kartaun ne’e rasik.

“Ita hanoin atubele introdús tan elementu balun iha baze dadus, nune’e bele iha kooperasaun ho instituisaun relevante ein termu komunikasaun no kruzamentu dadus, tanba durante ne’e STAE iha kruzamentu dadus ho Ministériu Solidariedade Sosiál noo Inkluzaun (MSSI) hodi halo verifikasaun ba dadus idozu sira no atu reforsa komunikasaun,” nia akresenta.

Nune’e mós, ba Banku no telekomunikasaun, atu introdús buat hirak ne’e presiza define klaru iha lei atubele fó kompeténsia hodi fornese informasaun sira ho responsabilidade.

Dadus biométriku hanesan kartaun seguru liu no eletróniku, ne’ebé elementu sira iha futuru sei introdús no bele utiliza eletronikamente ba prosesu sira.

“Ezemplu daudaun kartaun eleitorál ne’ebé mak atendimentu ne’e eletrónika, maibé iha elementu seluk seidauk fasilita atu implementa. Kuandu aban bainrua iha ona kartaun eleitorál biométriku, bainhira iha eleisaun la presiza uza lista votante maibé leno de’it ba sistema dadus sira,” nia hatutan.

Diretór ne’e dehan, daudaun foin iha faze propoin iha lei nune’e Governu bele iha preparasaun.

“Ita atu halo uluk estudu, kuandu implementa ona dadus biométriku mak sei halo kampaña publikasaun hodi nune’e eleitór hotu bele atualiza kartaun,” nia subliña.

Enkuantu, STAE iha ona estudu prelemináriu ida ne’ebé tinan ne’e sei finaliza no prepa hodi prevee osan no tinan oin bele realiza.

“La’os buat hotu dala-ida, maibé bele pilotu iha fatin sira balun. Iha alterasaun, prevee parte balun aplika mós taxa ba sidadaun ne’ebé dalaruma ladún kuidadu asegura kartaun, tanba iha sistema baze dadus STAE hatudu katak eleitór ida sempre atualiza ninia kartaun eleitorál to’o dala-haat, maibé prevee ba eleitór sira ne’ebé ninia kartaun eleitorál ne’e hetan estragu hela de’it, kuandu liu ona dala-tolu tenke aplika taxa,” nia esplika.

Diretór ne’e afirma, kartaun eleitorál hanesan dokumentu Estadu ne’ebé prodús ho orsamentu Estadu.

“Entaun ami hakarak sidadaun sira tenke kuidadu no asegura kartaun ne’e atubele ezerse direitu votu, kuandu sidadaun la kuidadu kartaun, depois hetan estragu liu dala-tolu, mak ami propoin atu selu taxa ho ninia montante aban bainrua sei liu hosi diploma ruma,” nia fó hanoin.

Jornalista: Antónia Gusmão

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here