Logotipu Programa “Eskola Ba Uma”. Imajen/Espesiál.

DILI, 01 fevereiru 2021 (TATOLI)–Komisaun G (Edukasaun, Juventude, Kultura no Sidadania) iha Parlamentu Nasionál, hala’o fiskalizasaun ba iha Munisípiu Manufahi deteta programa eskola ba uma laiha impaktu signifikante.

Notísia Relevante: Estudante munisípiu neen la aproveita programa eskola bá uma

Durante delegasaun Komisaun G hala’o reuniaun ho autoridade lokál, diresaun xefia munisípiu deteta programa refere la kondis ho situasaun reál.

“Programa ‘Eskola Ba Uma’ laiha impaktu signifikante ba estudante sira liuliu estudante hirak ne’ebé hela iha área remota. Laiha preparasaun di’ak hosi ministériu edukasaun iha implementasaun programa ‘Eskola Ba Uma’ tanba programa ne’e la kondis ho kondisaun moris populasaun nian iha Timor-Leste,” Sekretária Meza Komisaun G, Deputada Gabriela Alves, aprezenta relatóriu fiskalizasaun liuhosi plenária, segunda ne’e.

Komisaun G nota ministériu edukasaun la atensaun másimu ba problema menus livru ba alunu sira iha territóriu implika ba prosesu aprendizajen bainhira iha situasaun estadu emerjénsia.

Nune’e mós, nia dehan, ministériu edukasaun seidauk iha preparasaun di’ak ba planu reativia ensinu aprendizajen tanba eskola iha Munisípiu Manufahi barak seidauk iha fasilidade tuir padarun ne’ebé ministériu saúde rekomenda.

“Rekomenda ba Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD), karik ba oin presiza halo estudu molok kria programa, ho ne’e programa refere bele fó benefísiu ba alunu sira,” Komisaun G rekomenda iha relatóriu fiskalizasaun.

Komisaun G rekomenda ba MEJD prioritiza jestaun ba alokasaun livru ba alunu sira iha territóriu nasionál.

Ikus liu, Komisaun G rekomenda ba MEJD hala’o preparasaun didi’ak molok reativa fali prosesu aprendizajen.

Entretantu eskola jardin infantil iha munisípiu Manufahi hamutuk 30, eskola públika 24 no privadu 6. Ensinu Báziku hamutuk 78, eskola públika 69 no privadu 9. Ensinu sekundária hamutuk 6, eskola públika no privadu 3. Eskola tékniku vokasionál públika iha 2.

Profesór iha munisípiu Manufahi kompostu hosi jardin infantil hamutuk 69, profesór ba ensinu báziku iha 674, ensinu sekundária 72 no profesór eskola tékniku vokasionál iha munisípiu Manufahi hamutuk 82.

Entretantu, alunu jardin infantil hamutuk 2,364, ensinu báziku 30,066, ensinu sekundária 3,128 no alunu eskola tékniku vokasionál hamutuk 1,212.

Notísia Relevante: MEJD Dezeña Matéria ba Estudante Ne’ebé La Asesu Programa Eskola ba Uma

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here