Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo ho Ministru Edukasaun Armindo Maia vizita Eskola Sekundária Jerál Kilik-Waigae, iha Suku Caibada Makasae, Postu Administrativu Baucau Vila, Munisípiu Baucau, ho kondisaun aat grave. Imajen/Mídia PR.

BAUCAU, 17 dezembru (TATOLI)—Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo, liuhusi diálogu ho populasaun Baucau espresa nia sentimentu hakfodak bainhira haree eskola sira balun iha Munisípiu Baucau ne’ebé ninia kondisaun la favoravel.

Notísia Relevante: Udan-been dezembru hapara diálogu PR ho populasaun iha Baucau

Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo ho Ministru Edukasaun Armindo Maia vizita Eskola Sekundária Jerál Kilik-Waigae, iha Suku Caibada Makasae, Postu Administrativu Baucau Vila, Munisípiu Baucau, ho kondisaun aat grave. Imajen/Facebook: Puto Naldo Rei,

“Horisehik ha’u vizita ba eskola sira-ne’ebé ita-nia oan sira eskola bá, eskola sira-ne’e aat hotu ona. Balun di’ak maibé eskola sira-ne’e balun harii iha ita-nia bei’ala sira-nia tempu to’o agora seidauk iha reabilitasaun. Eskola ne’e moris kedas iha bei’ala nia tempu kedas,” Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, hateten iha abertura atividade diálogu ho populasaun Baucau ho tema “Dada-Lia ho Lú Olo, Diálogu Sei Hetan Solusaun ba Problema Ne’ebé De’it,” iha resintu Administrasaun Munisipál Baucau, kinta ne’e.

Xefe Estadu hateten, reprezentante povu iha Parlamentu Nasionál (PN) sira ne’ebé liu ona ba kotuk, sempre aprova orsamentu iha kada tinan maibé eskola sira-ne’e haree nafatin de’it no to’o agora laiha mudansa.

“Orsamentu sira tinan uluk nian ne’e aprova hela de’it ba saúde, agrikultura, edukasaun nian hanesan ne’e, maibé liu tiha tinan ida hanesan ne’e ita mai haree fali eskola ne’e nafatin de’it. Depois horisehik, diretór sira aprezenta relatóriu katak eskola sira-ne’e estragu no aat liu ona tinan 10. Signifika tinan 10 ne’e mak liu tiha ona maibé eskola nafatin de’it no labarik sira ba eskola,” nia dehan.

Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo ho Ministru Edukasaun Armindo Maia vizita Eskola Sekundária Jerál Kilik-Waigae, iha Suku Caibada Makasae, Postu Administrativu Baucau Vila, Munisípiu Baucau, ho kondisaun aat grave. Imajen/Mídia PR.

Maske nune’e, Xefe Estadu fiar ba VIII Governu Konstitusionál ne’ebé viabilizadu hosi FRETILIN ne’e sei halo buat di’ak ba setór importante sira hanesan edukasaun, saúde, agrikultura, nune’e bele garantia ba nasaun nia destinu di’ak iha futuru.

Entretantu, eskola sira-ne’ebé iha loron dahuluk (kuarta, 17 dezembru 2020) durante loron tomak ne’ebé PR Lú Olo hala’o vizita mak hanesan Eskola Sekundária Jerál Númeru 01 Baucau, Eskola Sekundáriu Jerál Kilik Uaiga’e no Eskola Báziku Filiál Caibada, Ensinu Báziku Sentrál Aubaca “Biki Sahe” Triloka.

Notísia Relevante: ESJ Baucau akumula estudante 55-60 kada sala-de-aula

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here