Atu diminui no prevene moras denque neebe kada fulan kontinua aumenta liu-liu iha kapital Dili, Funsionariu husi Ministeriu Saude ho rutina fulan-fulan tama sai bairo komunidade sira hodi rega susuk iha baleta no komunidade nia uma, Sabadu 8 Abril 2017.Tuir dadus probisoriu neebe fosai husi Ministeriu Saude kada semana total Dengue iha teritoriu 371, Dili 262 ida Mate Bobonaro 23, Baucau 7 Ermera 47, Lautem 29 no Manufahi 3. Foto TATOLI/Antonio Goncalves

DILI, 22 outubru 2020 (TATOLI)—Servisu Saúde Munisípiu Dili, iha kuarta ne’e, hala’o enkontru koordenasaun ho autoridade lokál no Munisipál Dili nian atu estabelese komisaun ida ba prevensaun moras dengue tanba mosu husi susuk Aedes aegypti.

Diretora Saúde Munisípiu Dili, Agostinho Segurado, hateten komisaun ne’e ninia funsaun maka atu sensibiliza informasaun no halo promosaun saúde kona-ba prevensaun moras dengue iha kapitál Dili.

Notísia Relevante :Serbisu Saúde Dili koopera ho autoridade lokál kombate dengue

Tanba tuir relatóriu Servisu Saúde Munisípiu Dili nian hahú husi fulan-janeiru to’o setembru 2020 ne’e rejista ona pasiente dengue hamutuk ema  na’in 808 no na’in hitu (7) mate.

”Ami buka solusaun atu forma filafali ekipa hahú husi Munisípiu to’o iha aldeia ho objetivu forma komisaun ne’e mak atu bele integra programa ne’e (prevensaun) sai prioridade ba aldeia sira,” Ezekutiva Saúde Munisípiu Dili, Agostinha Segurado, bainhira halo enkontru ho autoridade lokál no Munisipál Dili nian, kuarta ne’e.

Komisaun ne’e sei sensibiliza informasaun kona-ba meius prevensaun sira hanesan hamoos uma hun, vazu ai-funan atu susuk labele moris iha fatin sira ne’e tanba risku ba hamosu moras dengue.

Nia esplika komisaun ne’e sei envolve autoridade lokál hahú kedas husi Xefe Aldeia to’o Prezidente Autoridade inklui mós voluntáriu husi organizasaun naun govermentál  (NGO) sira.

Xefe Sentru Saúde no Postu Saúde sira maka sei halo supervizaun no monitorizasaun no mós haforsa liután programa sensibilizasaun no halo promosaun ba komunidade kona-ba moras dengue.

“Dili hanesan kapitál nasaun no maioria populasaun iha ne’e mós barak entaun ita iha dezafiu lubuk boot ida mak ita tenki hasoru bainhira udan monu rai valeta sira ne’e fo’er nakonu entaun agora kedas ita bele rezolve,” nia hateten.

Dalabarak pasiente moras dengue ida ho sintoma hanesan isin manas maka’as ho temperatura bele to’ograu celsiu 40, ulun sente moras maka’as, isin moras, matan moras, laiha vontade atu han, provoka atu muta, erupsaun vermella, vazus sangíneo no linfa hetan estragu, sangrado (ran), muta ran, vomitandu ran, desidratasaun.

Atu prevene moras dengue iha etapa sira tuirmai, hamos fatin enxe bee, taka metin fatin enxe bee, hakoi lata, no masa mamuk, uza ai-moruk protesaun ba susuk, uza moskuiteiru no seluk tan. 

Notísia Relevante :MS Rejista Kazu Dengue Rihun Ida-Resin, Na’in 10 Mate

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór:Agapito dos Santos

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here