Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak. Imajen Tatoli/ Egas Cristovão

DILI, 04 juñu 2020 (TATOLI)–Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hateten tinan 2020 Governu sei uza hela orsamentu duadésimu no bainhira aprezenta orsamentu foun 2020-2021 mak sei ko’alia kle’an liu iha períudu aprezentasaun iha Parlamentu Nasionál, iha setembru no outubru.

Notísia Relevante: PM Taur Orienta UPMA Prepara OJE 2020 no 2021

“Agora, ita uza orsamentu duodesimal no ita seidauk aprezenta orsamentu foun. Tanba ne’e, bainhira to’o nia tempu ka períodu atu aprezenta mak ita sei ko’alia kle’an liután kona-ba Orsamentu Jerál Estadu tinan 2020,” dehan PM Taur Matan Ruak ba jornalista sira hafoin hala’o enkontru semanál ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres “Lú Olo” iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairru Pité, Dili, kinta ne’e.

Primeiru-Ministru informa ba Prezidente Repúblika, Governu sei aprezenta Orsamentu Jerál Estadu (OJE) ba tinan-2020 iha fulan Setembru no ba tinan-2021 nian iha fulan outubru 2020 ho razaun atu fó tempu ba membru ezekutivu prepara aan di’ak liután.

Taur hateten, hafoin Orsamentu Jerál Estadu ba tinan-2020 xumba iha Parlamentu Nasionál, iha 17 janeiru Estadu funsiona de’it sistema duodesimal, nune’e iha interpretasaun oin-oin kona-ba aprezentasaun Orsamentu Jerál Estadu. Iha sesaun lejislatura ida-ne’e tanba retira no xumba ona iha Parlamentu Nasionál, nune’e Governu deside sei lori OJE 2020 iha setembru no ba tinan-2021 nian iha outubru 2020.

“Oras ne’e daudaun haree hela katak iha interpretasaun barak, balun dehan bele no balun mós dehan labele. Tanba ne’e, desizaun Governu nian sei lori ba iha setembru, atu nune’e bele prepara di’ak liu. Tanba ne’e mak ohin ha’u informa ona ba Prezidente Repúblika katak ha’u nia intensaun hanesan xefe Governu, sei lori ba iha setemburu 2020 no outubru 2021,” Xefe Governu esplika.

Antes ne’e, Vise-Ministra Finansa, Sara Lobo Brites, hateten preparasaun proposta Orsamentu Jerál Estadu (OJE) tinan rua nian (2020 no 2021) dala-ida de’it, nune’e, Governu liuhosi Ministériu Finansa (MF) sei simplifika ka habadak prosesu preparasaun.

Ministériu Finansa sei la realiza Jornada Orsamentál no Komité Revizaun Orsamentu Polítika (KROP) ne’ebé kada tinan sempre realiza bainhira Governu halo preparasaun ba OJE.

Kona-ba Orsamentu Jerál Estadu ba tinan 2020, Ministériu Finansa aprezenta ona kalendáriu iha Konsellu Ministru no hetan ona aprovasaun iha fulan-maiu nia-laran no daudaun ne’e tékniku sira, liuliu Dirasaun Jerál Planeamentu Orsamentu servisu hamutuk ho ministériu relevante hodi halo levantamentu dadus.

Notísia Relevante:  Ohin, KM Halo Kalendarizasaun ba Aprezentasaun OJE 2020-2021

Jornalista : Cipriano Colo

Editór       : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here