Karreta sira para hela iha Estasionamentu. Imajen/Osória Marques

DILI, 05 fevereiru 2020 (TATOLI) – Autoridade Munisípiu Dili iha planu ona atu estabelese tan estasionamentu ba fatin sira ne’ebé mak seidauk estabelese, hanesan iha area Postu Administrativu Don Aleixo (Comoro), Kristu Rei (Becora) no fatin seluk tan.

Notísia Relevante : Estasionamentu Dili Aumenta Taxa ba Estadu

Adjuntu Prezidente Autoridade Munisípiu Dili, José Filipe Ximenes Smith.

Adjuntu Prezidente Autoridade Munisípiu Dili, José Filipe Pereira Smith, hateten, super merkadu lubuk mak harii iha Dili laran no akomoda espasu livre ba ema para karreta ho motor. Tanba ne’e, presiza regulariza hodi kontribui taxa ba Estadu liu husi estasionamentu.

“Parte ne’ebé mak ita bele dehan fatin potensiál presiza tau estasionamentu hodi rekolla taxa ba Estadu,” hateten José Smith ba Ajénsia TATOLI, ohin, iha nia servisu fatin, Dili.

Notísia Relevante : Munisípiu Dili Rekolla $59.107.65 Hosi Taxa Estasionamentu

Nia hateten, maske kontribuisaun husi estasionamentu ne’e uitoan no ki’ik, maibé nia impaktu pozitivu tebes hodi kontribui ba dezenvolvimentu nasional.

Notísia Relevante : Maioria Utilizadór La Kompriende Estasionamentu

Jornalisa    : Osória Marques

Editór        : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here