Sesaun plenária Parlamentu Nasionál. Imajen/TATOLI

DILI, 29 outubru 2019 (TATOLI) – Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-cusse Ambeno no Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (RAEOA-ZEESM) Interinu, Arsénio Paixão Bano, ho ninia ekipa aprezenta relatóriu ezekusaun orsamentu 2019 rejiaun nian no apresiasaun ba proposta orsamentu 2020.

Iha biban ida ne’e,  nia esplika kona-ba saida maka zona espesiál ne’e enfrenta ba jestaun orsamentu hafoin mandatu Prezidente Autoridade sesante, Mari Alkatiri ramata iha fulan hirak liubá.

Arsénio asume kna’ar nu’udar Prezidente Autoridade interinu iha loron 1 agostu 2019 ba durasaun loron 120, hodi troka Alkatiri ne’ebé termina ninia mandatu iha loron 30 jullu 2019.

“La fásil tanba ami laiha jestaun orsamentu hafoin Marí Alkatiri hakotu ninia mandatu. Ami foin hetan tranferénsia orsamentu hosi Governu Sentrál iha fulan-juñu, tanba ne’e defísil tebes atu esplika ezekusaun orsamentu”, nia tenik durante audiénsia konjunta komisaun ho Autoridade RAEOA-ZEESM, iha plenáriu, tersa ne’e.

Notísia Relevante: Governu Seidauk Transfere Osan Ba RAEOA-ZEESM

Iha tinan fiskál 2019, Governu Sentrál aloka orsamentu millaun $76 ba konta Autoridade RAEOA-ZEESM, maibé transferénsia tama tarde tanba orsamentu tinan 2018 sei iha konta Autoridade hamutuk millaun $38.

Transferénsia orsamentu 2019 ba Autoridade, iha faze rua ne’ebé faze dahuluk transfere ona ho montante millaun $38 no ba faze daruak mós ho montante hanesan, depende ba ezekusaun RAEOA-ZEESM.

Arsénio dehan, tama ona fulan-novembru maibé seidauk hetan transferénsia orsamentu faze daruak nian.

Parte hanesan, Sekretária Jerál Rejionál RAEOA-ZEESM Ba Asuntu Finansas, Leonia Monteiro, hateten parte autoridade tenta atu jere didi’ak orsamentu.

“Faze dahuluk Ministériu Finansa haruka ba RAEOA iha loron 31 janeiru 2019 hamutuk millaun $3, hafoin iha loron 10 juñu 2019 aloka millaun $35. Entaun foin mak transfere millaun 38 no sei falta millaun $38, ne’ebé mak seidauk transfere, maibé ami tenta atu bele jere osan didi’ak”, nia dehan.

Notísia Relevante: Tempu Badak, Governu Transfere Orsamentu Ba RAEOA

Nia informa, ho totál orsamentu ne’ebé hetan iha tinan fiskál 2019, Autoridade ezekuta ona pursentu 77,9 no hela de’it pursentu 19 atu kompleta persentajen ezekusaun.

“Entaun fulan ne’e no fulan oin la konsege atu selu saláriu sira tanba osan seidauk transfere ba konta Autoridade RAEOA-ZEESM”, nia akresenta.

Nia haktuir, dezde 2015 to’o 2019 orsamentu ne’ebé aloka ba Autoridade hamutuk millaun $608 resin.

“Ezekusaun orsamentu ba tinan haat nia laran, ita halo ona millaun $439 resin no to’o setembru atinji pursentu 72”, nia dehan tan.

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here