Sesaun plenária iha Parlamentu Nasionál. Imajen dok. Tatoli

DILI, 24 setembru 2019 (TATOLI) – Parlamentu Nasionál (PN) iha sesaun plenária tersa ne’e, fó votu pezár ba Padre João de Deus ne’ebé oras ne’e fila hikas ba Aman Maromak iha loron 22 setembru tuku 16:40 otl, tanba sofre moras komplikasaun.

Rezultadu votasaun ba votu pezár ne’e a-favór 45, kontra 0, no abstensaun 0.

Notísia Relevante: In Memoriam: Pe. João de Deus, “Cala-te e Vai”

Vise-Prezidente Bankada FRETILIN, Francisco Miranda Branco, rekoñese kontribuisain Amu ba prosesu dezenvolvimentu umana timoroan sira.

“Bankada FRETILIN hanoin katak Padre João de Deus merese hetan Parlamentu nia votu pezár”, tenik Branco.

Deputadu Bankada PLP, Noé da Silva, observa durante ne’e Padre portugés ne’e fó kontribuisaun maka’as ba sarani sira iha parte leste.

Notísia Relevante: Padre João de Deus Hakotu iis

“Amu hala’o ninia misaun liuhosi dedikasaun no sakrifísiu boot iha fatin Fatumaca sai hanesan sentru edukasaun iha nasaun ida ne’e ho kualidade”, hateten Deputadu Noé liuhosi sesaun plenária.

Biban ne’e mós, Deputadu Bankada PD, Mariano Assanami Sabino, husu Estadu tenke fó rekoñesimentu ba Amu hotu-hotu ne’ebé fó kontribuisaun maka’as ba luta funu naruk ida ne’e.

“Ita hotu-hotu lakon tanba Amu ida ne’ebé hanesan eroi no luta dezenvolve foinsa’e sira no Amu mós harii eskola Fatumaca hodi funu na’in sira mós sai hosi eskola ne’e. Estadu tenke kontinua rekoñese ba Amu hotu-hotu ne’ebé durante ne’e luta ba ita-nia rai, sira sei la mai ezije ba Estadu no sira sei la ba tau naran iha Komisaun Omenájen”, dehan Assanami.

Nune’e mós, Deputada Bankada KHUNTO, Olinda Guterres, rekoñese kontribuisaun no sei rai dedikasakasaun ne’ebé Amu fó ona iha setór edukasaun.

Deputada Bankada CNRT, Veneranda Lemos, konsidera Padre ne’e hanesan Aman no Mestre ba foinsa’e sira.

“Aleinde haklaken evanjelizasaun, fó asisténsia ba povu no forma dezenvolvimentu karáter foinsa’e sira-nian. Amu João de Deus sai aman no mestre ba foinsa’e sira rihun ba rihun ne’ebé namkari iha Timor laran tomak”, hateten Veneranda Lemos.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here