Prezidente Autoridade RAEOA, Marí Alkatiri. Imajen Tatoli/António Gonçalves

OÉ-CUSSE, 25 jullu 2019 (TATOLI)—Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), Marí Bim Amude Alkatiri, konsidera alterasaun lei númeru 3/2014 kona-ba estatutu ba kriasaun RAEOA no Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (ZEESM) ne’e hatún fali estatutu Oé-Cusse nian aat liu fali munisípiu sira seluk.

Tuir nia, hatún tan la’ós ba espesiál ida pozitivu, maibé espesiál ida negativu tanba diskrimina aat liu munisípiu sira seluk.

Nia fó ezemplu katak Prezidente Munisípiu seluk ne’e bele kandidata aan dala lima, bele  to’o neen no to’o mate, maibé alterasaun ida ne’e limita nomeasaun ba dala rua de’it.

Nia konta tuir katak Oé-Cusse ne’e diskriminadu durante tinan 500, maibé durante tinan lima hetan estatutu espesiál, agora altera tiha atu halo fali diskriminasaun ne’e lahatene to’o tinan hira.

Alkatiri triste ho povu Oé-Cusse tanba hafoin tinan 500,  diskriminadu, izoladu, la hetan dezenvolvimentu, foin hetan dezenvolvimentu no komesa nabilan ona ema balun komesa mai atu trava.

Prezidente RAEOA salienta katak buat barak nia seidauk halo iha Oé-Cusse, tanba Polítika Sosiál Merkadu ne’e seidauk halo no nia dehan loloos atu hahú agora.

“Tanba ne’e mak ha’u dehan iha fatin hotu, buat hotu ne’ebé ha’u halo ona hadau ba, maibé saida mak iha ha’u nia kakutak laiha ema ida hadau,” nia haklaken.

Iha biban ne’e, nia konsidera katak alterasaun lei númeru 3/ 2014 ne’e hanesan vingansa polítika ida.

‘‘Ne’e vingansa polítika! Tanba ne’e, ha’u la simu, maibé ha’u la ódiu no la vinga ema ida,” Marí Alkatiri ba Tatoli iha edifísiu Sekretaria Rejionál Edukasaun Solidariedade Sosiál RAEOA, kinta (26/7).

Kona-ba kestaun ne’e, Alkatiri hateten, nia rasik hakerek ona karta ba Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak no Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo hodi hato’o ninia pozisaun.

Jornalista: Cipriano Colo

Editór: Xisto Freitas

Notísia relevante sira:

Alterasaun Lei Númeru 3/2014, PM Mak Sei Pose Prezidente RAEOA

Prezidente RAEOA Foun Liu De’it Hosi Deliberasaun KM

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here