ONG ba Futuru hamutuk ho labarik sira komemora loron internasionál ba labarik iha Rakcotu Comoro, Dili, kuarta (01/06). Imajen Tatoli/Francisco Sony.

DILI, 01 juñu 2022 (TATOLI)—Xefe Departamentu Sesante ba Protesaun ba Labarik, Ministériu Solidariedde Sosiál no Inkluzaun, Domingos Feranandes, hateten atu redús labarik la’o iha dalan ninin no oinsá labarik sira atu asesu edukasaun mak MSSI halo ona programa “Bolsa da mãe jerasaun foun” ba labarik sira.

Notísia Relevante: Governu prevee millaun $7 ba programa ‘Bolsa da Mãe Jerasaun Foun’

“Ami-nia ezijénsia mak hakarak labarik iha Timor-Leste hotu-hotu asesu ba edukasaun  mak ami koko ona ho ‘programa bolsa da mãe jerasaun foun’ ba labarik sira iha territóriu no ita fó prioridade uluk ba Munisípiu Ainaro, Bobonaro no Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse (RAEOA),” nia hateten ba jornalista sira, hafoin selebra loron mundiál ba labarik sira ho tema, “Proteje Labarik hodi Halais Aprovasaun ba Leijislasaun hotu ne’ebé sensível”, iha Tasitolu, Comoro, Dili, kuarta ne’e.

Maibé, nia dehan, hein Parlamentu Nasionál (PN) bainhira aprova ona Lei Protesaun Labarik no joven perigu mak parte relevante sira bele la’o tuir.

“Ita labele otimista maibé ita hanoin atak probelma hotu sempre iha nia solusaun, mak Governu servisu ho ita-nia parseiru sira hodi tau matan ba ita-nia kiik-oan sira, inklui uma mahon no orfonatu sira,” nia dehan.

Tanba, nia dehan, presiza haree baze legál ida hodi bele fó dalan ba sira atu bele foti asaun ruma hasoru asuntu refere.

Diretora Ezekutiva NGO ba Futuru, Juliana de Oliveira Marçal, hateten labarik liu 1.600 hosi eskola 16 tuir programa “Sentru Amigável ba Labarik” ne’ebé mak NGO ba Futuru hamutuk Governu no parseiru sira mak realiza hodi fó asisténsia ba labarik sira.

“Labarik liu 1.600 mak tuir programa ‘Sentru Amigável ba Labarik’, hosi fatin 16 hanesan Eskola 30 de Agosto, Eskola 12 de Novembru Tas-Ttolu, Eskola Dominicana Hera no seluk tan, nune’e liuhosi programa ne’e bele enkoraja, motiva no oinsá asesu ba edukasaun,” nia dehan.

Tanba, nasaun ne’ebé ratifika ona Konvensaun Direitu Labarik nian no sira iha nia direitu atu asegura no presiza proteje nia direitu no enkoraja labarik hodi asesu ba edukasaun.

“Labarik barak mak sai vítima hosi ekonómia família nian no sira tenke dezenaraska nune’e la partisipa iha eskola maibé sira tenke ajuda nia inan-aman hodi bukan osan. Ida-ne’e la’ós ita fó kulpa ba labarik no inan-aman sira maibé situasaun mak obriga,” nia dehan.

Ko’alia kona-ba lei protesaun labarik, Diretora Ezekutiva NGO ba Futuru ne’e hateten lei protesaun labarik to’o agora sei pendente hela maibé ho selebrasaun loron mundiál ba labarik sira-ne’e bele fó hanoin ba Governu atu bele halais esbosu lei refere.

“Lei protesaun ba labarik sei pendente tanba ne’e ami hamutuk ho Institutu Defeza Direitu ba Labarik (INDDICA, sigla portugé), foti tema ne’e  nune;e , para hodi loke Governu nia laran atu bele aselera lejislasaun direitu labarik nian ne’ebé mak sensivél hodi dudu prosesu ne’e hodi nune’e bele hetan aprovasaun lalais,” nia dehan.

Voluntáriu ne’ebé mak servisu hamutuk ho NGO ba Futuru hodi fó asisténsia ba labarik sira maihosi komunidade 16 ho totál voluntáriu 59, ne’ebé destaka iha fatin 16 iha área Bidau, Hera, Tasi-Tolu no Manleuana.

Programa ne’e hetan apoiu hosi UNICEF ho montante orsamentu liu rihun $200.

Liga ho loron mundiál ba labarik iha mundu tomak selebra inklui iha Timor-Leste, Estudante hosi eskola Dominica Hera, Rinaldo da Costa, sente kontente no hakarak sai labarik ne’ebé di’ak iha futuru.

Reprezentante Labarik Mane, Rinaldo Richard Ximenes Pereira. Imajen Tatoli/Francisco Sony

“Ha’u sente kontente tebes maibé ami hakarak ema hadomi ami, tau matan mai ami no ami lakohi iha violénsia hasoru ami. Ami hakarak asesu ba edukasaun ba futuru ami-nian,” Rinaldo hateten.

Rinaldo hateten, bainhira nia asesu ba edukasaun ho susesu no mehi ne’ebé nia hakarak mak sai defeza no lutu ba nasaun Timor-Leste.

Estudante hosi 12 de Novembru Tasi-Tolu, Vanessa Ojeltina de Araújo Soares, husu ba inan-aman atu fó tempu ba sira atu bele livre asesu ba eduksaun no labele limita sira-nia direitu bainhira hakarak atu aprende iha eskola.

“Ha’u-nia mehi hakarak sai profesora iha futuru tanba ha’u hakarak anima no hanorin labarik sira,” nia hateten.

Reprezentante Labarik Feto, Vanessa Ojeltina de Araujo Soares. Imajen Tatoli/Francisco Sony

Dadus labarik iha Timor-Leste iha tinan 2016 ne’ebé mak Agência TATOLI asesu hosi Inpesaun Jerál Traballu (IGT-sigla portugés), labarik hamutuk na’in 421.655. Atividade ne’ebé labarik sira halo 16,1% (67.688) nu’udar ekonomikamente ativu mak labarik-mane na’in 32.995 no labarik-feto na’in 34.300.

Hosi númeru ne’e, labarik na’in-62.710 iha área rurál no na’in-4.978 iha área urbana, hafoin 70,7% tuir eskola de’it; 13,2% iha empregu no eskola; 2,9% iha empregu de’it no 13,2% laiha empregu no laiha eskola.

Empregu ba labarik iha atividade ekonómiku mak labarik sira servisu iha to’os no produsaun modo: 55,6% (mane 50,9% vs feto 40,1%). Traballadór servisu doméstiku no restaurante: 25,9% (mane 40,2% no feto 59,8%); labarik sira faan iha estrada: 8,3% no seluk: 10,2%.

Iha dadus ne’e hatudu katak labarik na’in-22.395 halo servisu perigozu no mós bá eskola (76,7% hosi traballu infantíl iha servisu perigozu). Labarik sira iha servisu perigozu parese atu hasoru dezvantajen relasiona ho frekuénsia eskola kompara ho sira-ne’ebé halo servisu perigozu. Labarik ho idade 5-17 na’in 43.000 relata katak nunka bá eskola

Jornalista : Osória Marques

Editór        : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here