Prezidente INFORDEPE, Manuel Gomes de Araújo. Imajen Tatoli/Francisco Sony

DILI, 30 maiu 2022 (TATOLI)—Universidade Nasionál Timor-Lorosa’e (UNTL) no Instituto Nacional de Formacão de docentes e proffisionais da Educacão de Timor-Leste (INFORDEPE) planeia ona sei realiza graduasaun nível baxarelatu ba profesór ensinu báziku na’in-2.000, iha fulan-juñu bainhira laiha impedimentu.

Tuir Prezidente INFORDEPE, Manuel Gomes de Araújo, graduasaun sei realiza iha zona neen hanesan Ainaro, Baucau, Bobonaro, Dili, Ermera no Oé-cusse.

“Ha’u hetan ona informasaun hosi ha’u-nia Diretór Formasaun Akadémika katak informasaun kontinuasaun ba prosesu graduasaun nian, ohin loron sei iha hela gabinete Ministru Ensinu Superiór Siénsia no Kultura hodi hein hatuun despaixu atu publika iha Jornál Repúblika ona ba graduasaun estudante baxarelatu sira ne’e. Karik laiha impedimentu ruma graduasaun ne’e sei hala’o iha juñu tinan ne’e,” Prezidente INFORDEPE informa ba Agência Tatoli, iha ninia knaar fatin, Balide, segunda ne’e.

Notísia relevante: MESSK seidauk simu proposta graduasaun hosi INFORDEPE

Manuel Gomes dehan graduasaun ne’e sei realiza tuir planu agrupamentu ne’ebé iha ona.

“Signifika graduasaun sei hala’o iha zona neen maka hanesan hosi munisípiu Baucau sei akumula Viqueque no Lautém, Ainaro sei akumula Manufahi no Covalima, Dili sei akumula Manatuto, Aileu Liquiçá inklui Atauro, enkuantu Ermera, Bobonaro no Oé-cusse sei hala’o ninia graduasaun ketak tanba Ermera no Bobonaro númeru graduasaun boot liu, besik 400 resin,” nia akresenta.

Rejiaun Oé-cusse sei hein, bainhira MESSK hatuun ona despaixu graduasaun no publika ona iha Jornál Repúblika maka sira foin deside serimónia judisium no graduasaun, enkuantu munisípiu seluk realiza ona judisium.

Durante ne’e INFORDEPE trava hela serimónia rua tanba de’it dezlokasaun ne’e, nune’e bainhira liuhosi fronteira terrestre sei komplikadu tanba tenke trata dokumentu lubuk ida.

“Ita deside Oé-cusse hela ba ikus atu nune’e ita trata dokumentu ne’e dala-ida de’it, kuandu loos ona ita uza loron-rua ba serimónia judisium no graduasaun, nune’e mós graduasaun sei la’o tuir agrupamentu tanba graduasaun ne’e reitór mak tenke fó, entaun zona ida hotu tiha maka foin hakat fali ba zona seluk. Entaun buat-hotu UNTL mak sei hatene atu nune’e labele soke malu,” nia tenik.

Profesór baxarelatu hamutuk na’in-2.000 hosi ensinu báziku ne’ebé INFORDEPE integra ba UNTL ne’e bazeia ba akordu kooperasaun, tanba antes ne’e sira finaliza ona estudu iha UNTL no agora hein de’it atu gradua, tanba ne’e parte rua presiza haree hamutuk asuntu ne’e molok deside loron graduasaun.

Jornalista : Tomé Amado

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

1 KOMENTÁRIU

  1. Bondia ba sr/ex.minteiro EJD Hau hakarak hatene ou husu deit informasaun konaba graduado professor/a sira nebe Liu ona ba iha Judisium hotu ona,maibe too Agora Tama ona 2022 informasaun sei la fo sai ou data atu graduacao la iha, oinsa no Nusa Mak sai abandona hnsn ne

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here