Uma adat-Ilatlaun Marobo.. Imajen/Doc. Tatoli.

DILI, 12 maiu 2022 (TATOLI)—Sekretária Estadu Arte no Kultura (SEAK) liuhosi Dirasaun Nasionál Patrimóniu Kulturál (DNPC, sigla portugés), finaliza ona halo verifikasaun ba uma lisan hosi munisípiu 12, la inklui Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA).

Notísia Relevante: SEAK hahú verifika uma-lisan 119 iha territóriu nasionál

“Relasiona ho verifikasaun uma lisan ami finaliza ona ikus liu iha loron 02 abril 2022 liubá, ita konklui hotu ona iha munisípiu 12, la inklui RAEOA tanba RAEOA nia proposta la tama. Enkuantu, munisípiu Ataúro ekipa seida’uk konsege ba halo verifikasaun ba sira-nia proposta. Tuir planu, iha segunda (16/05) mak ekipa foin dezloka ba halo verifikasaun iha parte Ataúro, atu nune’e bele hatene ona totál uma lisan hosi 120 ne’e hira mak atu hetan apoiu iha faze dahuluk iha 2022 ne’e,” Diretor Nasional Patrimóniu Kulturál, Gil Paulino S. Oliveira, hateten ba Agência Tatoli, iha nia knar fatin, Avenida Portugál, Pantai Kelapa, Díli, kinta ne’e.

Verifikasaun proposta ba uma lisan iha munisípiu 12 ne’e, ekipa tékniku halo hela análiza dadus no daudaun ne’e elabora hela relatóriu finál atu bele hetan totál hira mak prenxe rekezitu, atu bele enkamiña ba ekipa juri hodi avalia.

Tanba, tuir nia, sira-nia proposta no relatóriu verifikasaun ne’e mak atu fortifika ekipa juri hodi foti desizaun fó apoiu ka lae, ba uma lisan sira-ne’ebé identifikadu.

Notísia Relevante: SEAK hahú verifika uma-lisan 119 iha territóriu nasionál

“Dadaun ne’e, uma lisan hira mak atu enkamiña ba ekipa juri, ha’u seidauk hatene tanba sei iha hela prosesu analiza dadús hodi kompleta relatóriu sira atu bele enkamiña ba ekipa juri. Ida-ne’e ba faze dahuluk,” nia dehan.

Ba faze daruak, bazea ba anúnsiu ne’ebé fó sai iha 13 abril liubá katak, Ministériu Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura (MESSK) liuhosi Sekretária Estadu Arte no Kultura (SEAK) loke oportunidade ba grupu kulturál sira, liu-liu lia-na’in hosi uma lisan sira atu submete sira-nia proposta mai SEAK, hodi prosesa ba apoiu iha 2022.

“Proposta sira-ne’e balun tama mai ona, tolu mai liu ona iha dirasaun nia meza, rua seluk ha’u la hatene. Ha’u seidauk hatene loloos proposta foun ne’e tama hira tan. Tanba, bazea ba anúnsiu ne’e, finál iha 30 maiu. Entaun, iha 29 to’o 30 maiu, ami bele hatene ona uma lisan hira mak presiza atu halo tan verifikasaun iha faze daruak. Hafoin ida-ne’e ekipa tun fali ba halo verifikasaun, hodi halo prosesu ba apoiu faze daruak nian,” nia dehan.

Tuir Diretór, ekipa analiza dadús kompostu hosi funsionáriu tékniku DNPC, inklui Xefe Departamentu na’in-rua (2) hanesan Eugenio Sarmento no Irene Goncalves dos Reis, mak sai hanesan koordenadór hodi koordena katak análiza dadús ne’e labele falla tanba dadús ne’e aprezenta tuir realidade ne’ebé ekipa observa iha terrenu.

Notísia Relevante: SEAK seidauk verifika proposta hosi uma lisan Ainaro-Manufahi

Jornalista : Nelia Fernandes

Editór       : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here