Uma adat-Ilatlaun Marobo.. Imajen/Doc. Tatoli.

DILI, 11 abríl 2022 (TATOLI)—Sekretariu Estadu Arte no Kultura (SEAK) liuhosi Dirasaun Nasionál Patrimóniu Kulturál (DNPC, sigla portugés) seidauk halo verifikasaun ba proposta hosi uma lisan hosi Ainaro no Manufahi, tanba DNPC tenke halo jestaun ba transporte hodi atende ba verifikasaun iha terrenu.

Notísia Relevante: Fulan ne’e, SEAK sei verifika uma lisan 120 iha TL

“Iha servisu verifikasaun daudaun ne’e la’o hela no ekipa kobre ona hosi parte Manatuto, Baucau, Viqueque, Lautém, Liquiça, Ermera, Bobonaro, Covalima no Aileu, nune’e falta de’it munisípiu rua Ainaro no Manufahi mak ekipa seidauk tun ba halo verifikasaun, tanba ami tenke halo jestaun ba transporte hodi atende ba verifikasaun iha terrenu,” Diretór Nasionál Patrimóniu Kulturál, Gil Paulino Santos Oliveira, hateten ba Ajénsia Tatoli, iha nia knar fatin Avenida Portugal, Pantai Kelapa, Díli, segunda ne’e.

Nia hatutan, Dirasaun Nasionál Patrimóniu Kulturál seidauk halo verifikasaun ba proposta uma lisan iha munisípiu Ainaro no Manufahi, tanba iha fulan ne’e dirasaun sei foku hela ba rekollamentu relatóriu antérior ba tinan 2021, uma lisan sira-ne’ebé hetan apoia iha tinan kotuk.

Tanba, nia dehan, daudaun ne’e sira foin submete relatóriu hamutuk 56 hosi benefisiáriu 81, hosi ne’e 56 mak hatama ona relatóriu mai Dirasaun Nasionál Patrimónia.

Maibé, bazea ba rezultadu verifikasaun tékniku nota katak iha relatóriu 56 ne’e, ida prenxe loloos foin mak 28 relatóriu, maibé restu ne’e sei presiza hadi’a inklui mós balun ne’ebé seidauk submete mai, tanba ne’e agora daudaun dirasaun fahe hela servisu rua hanesan verifikasaun no rekolla relatóriu hosi benefisiáriu sira-ne’ebé hetan apoia iha 2021.

Agora ekipa tenke foka lai iha parte rekollamentu relatóriu ne’e, hafoin avansa ba verifikasaun ikus liu tanba Ainaro no Manufahi ne’e proposta uitoan de’it.

Aleinde ne’e, bazea ba rezultadu enkontru ekipa painel juri deside katak haree ba regulamentu subvensaun públiku tinan 2022, orsamentu ne’e apoia tuir anuál entaun proposta sira-ne’ebé sira hatama mai ne’e tenke muda hotu data no tinan.

“Katak, sira-ne’ebé hatama iha 2021 sei muda hotu data ba iha 2022, atu nune’e bele fasilita hodi prosesa tanba labele apoia ba tinan kotuk. Ida-ne’e mós sira hein públikasaun tanba iha regra ne’ebé estabelese katak molok atu prosesa ida-ne’e, halo anúnsia ba públika katak loke ona oportunidade atu simu proposta iha 2022 hodi korresponde ba orsamentu subvensaun públika ne’ebé aloka mai iha Dirasaun Patrimóniu Kulturál,” nia dehan.

Iha semana ne’e nia laran, SEAK sei loke públikasaun kona-ba hatama proposta iha loron 30 nia laran, depois hatama proposta mak foin prosesu nia kontinuasaun maibé ekipa verifikasaun kontinua verifika bazea ba proposta ne’ebé iha, aumesmu tempu fó ba sira atu hadi’a sira-nia proposta sira-ne’e.

“Nune’e, bainhira anúnsia sai signifika katak sira-nia proposta ne’ebé tama ne’e bele ona avansa ba ekipa juri atu avalia bazea ba sira-nia proposta no bazea ba rezultadu verifikasaun ekipa tékniku iha terrenu,” diretór ne’e esplika.

Nune’e, hafoin paskua ekipa sei tun fali ba Ainaro no Manufahi, hodi halo verifikasaun ba proposta sira, entaun la to’o fulan-maiu ne’e rezultadu verifikasaun kompletu ona hodi hein fali sira-ne’ebé submete proposta foun.

“Ami planea fali ba trimestre datoluk mak halo verifikasaun hodi bele fó apoia ba proposta sira ne’e,” nia esplika.

Entretantu, proposta iha munisípiu Ainaro no Manufahi hamutuk sira (9) ne’ebé kompostu hosi proposta Ainaro lima (5) no Manufahi haat (4).

Notísia Relevante: SEAK hahú verifika uma-lisan 119 iha territóriu nasionál

Jornalista : Nelia Fernandes

Editór       : Cancio Ximenes  

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here