Prosesu reabilitasaun Eskola EBF Hum-Boe, munisípiu Ermera. Imajen/Espesiál

DILI, 11 abril 2022 (TATOLI)—Eskola 26 iha territóriu nasionál ne’ebé tama iha projetu komunitáriu, seidauk realiza prosesu reabilitasaun no konstrusaun sala aula tanba kestaun udan difikulta transporte sira mobiliza materiál ba lokál implementa obra.

“Ita iha eskola hamutuk 202 tama iha orsamentu transferénsia públika tinan 2021, ne’ebé iha ona faze ezekusaun, maibé iha eskola hamutuk 26 mak seidauk realiza prosesu reabilitasaun no konstrusaun tanba problema estrada difisil tebes atu mobiliza materiál,” Diretór Nasionál Infraestrutura Eskolár (DNIE), Hélio Lopes, hateten iha ninia knaar fatin, iha Villa-verde, segunda ne’e.

Notísia relevante: Eskola lima Viqueque seidauk implementa projetu komunitáriu tanba kondisaun estrada

Tuir nia, bainhira situasaun normaliza filafali no udan hahú menus ona, maka parte diresaun sei organiza atu hahú prosesu, ne’ebé DNEI nia planu prosesu reabilitasaun no konstrusaun ba eskola 26 sei hahú iha fulan-maiu tanba udan mós menus ona.

Eskola 174 durante implementasaun prosesu reabilitasaun no konstrusaun la’o hanesan baibain no balun besik atu finaliza ona, ne’ebé fulan-ida tan sira bele ramata ona. Tanba ne’e DNEI kontinua akompaña hela prosedimentu ezekusaun projetu hanesan sira seluk.

“Ita-nia espesifikasaun kumpre nafatin padraun ne’ebé iha, liuhosi teste ba materiál inklui projetu sira la’o tuir padraun hanesan. Molok projetu ida atu hala’o, ita lori materiál sira ne’e ba halo teste iha laboratóriu Ministériu Obra Públika (MOP), tanba ne’e mak presiza tempu atu mobiliza sample hodi mai halo teste iha Dili, hafoin bele hala’o projetu,” nia tenik.

Enkuantu, Vise-Ministru Edukasaun Juventude no Desportu, António Guterres, relata programa prioridade MEJD mak haree ba planu boa governasaun no fortalesimentu institusionál, formasaun no edukasaun, igualdade Jéneru no inkluzaun.

“Ita prevee verba iha Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2021 iha kategoria transferénsia públika inklui Fundu Dezenvolvimentu no Fundu Infraestrutura ba implementasaun projetu komunitáriu iha eskola hamutuk 202 ba realizasaun konstrusaun no reabilitasaun sala aula 800,” nia dehan.

Orsamentu ne’ebé prevee ba projetu komunitáriu hamutuk $20.274.586,97, kada projetu implementa durante fulan-neen.

Jornalista : Tomé Amado

Editora      : Julia Chatarina 

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here