Kandidata Prezidente Repúblika ho numeru sorteiu 1, Isabel da Costa Fereira. imajen/espesial

DILI, 24 marsu 2022 (TATOLI)Kandidata Prezidente Repúblika (PR) independente ba períodu 2022-2027, ho númeru sorteiu 01, Isabel da Costa Ferreira, deside iha eleisaun segunda volta ne’e sei fó apoiu ba kandidatura, José Ramos Horta ho númeru ho sorteiu 14.

“Hanesan kandidata indepedente no ativista ida, ha’u hanoin ha’u ho votante sira ne’ebé mai hamutuk ho ha’u, sei fó ami-nia votu apoiu ba Ramos Horta ba segunda volta,” Isabel Ferreira hateten ba Agência TATOLI, via telefónika, kinta ne’e.

Notísia relevante: Isabel Ferreira: Edukasaun mak bele liberta povu hosi kiak

Maski nune’e, kandidata independente ne’e to’o agora seidauk hetan kontaktu hosi kandidatura ruma.

Bazeia ba atualizasaun apuramentu ikus hosi Sekretariadu Tékniku Administrasaun Estatál (STAE), Kandidatu PR, José Ramos Horta ho votu 301.481 (46,58%), enkuantu Kandidatu PR, Francisco Guterres ‘Lú Olo’ ho votu 143.408 (22,16%), ne’ebé posibilidade kandidatura rua kompete iha eleisaun segunda volta.

“Hanesan sidadaun no kandidata ida, hakarak pás, estabilidade, no moris di’ak ba povu Timor-Leste, ita tenke hili entre kandidatu ida atu sai Prezidente Repúblika ba ita-nia nasaun hodi tau-matan ba nasaun ida-ne’e ba tinan-lima mai,” nia dehan.

Nune’e, Isabel Ferreira iha esperansa katak eleisaun tinan-ne’e bele la’o di’ak to’o rohan.

“Ba ha’u, maski la manán iha primeira volta, ha’u iha esperansa eleisaun segunda volta bele la’o ho di’ak,” nia akresenta.

Antes ne’e, Isabel Ferreira rejista kandidatura iha Tribunál Rekursu ho totál apoiante 6.000.

Iha eleisaun primeira volta, kandidata independente ne’e hetan votu hamutuk 4.165 (0,64%) hosi totál votu válidu hamutuk 647.172 iha territóriu tomak.

Jornalista : Arminda Fonseca

Editora      : Julia Chatarina

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here