CEPAD halo formasaun ba feto sira iha Lautém. Imajen/Espesiál.

DILI, 08 marsu 2022 (TATOLI)—Sentru Estudu ba Pás no Dezenvolvimentu (CEPAD, sigla portugés) ne’ebé apoiu hosi União Europeia, sesta (04/03) ne’e, fó formasaun ba feto Servidór Públiku na’in-22 (feto 19 no mane 3) iha Lautém hodi selebra ‘Loron Mundiál ba Feto’ ho tema “Hakotu Diskriminasaun”.

Notísia Relevante: PM parabeniza loron mundiál feto no espera bele sai reflesaun

Formasaun ne’e realiza, liuhosi programa ‘Hakbiit Akuntabilidade Governu nian ba COVID-19, liuhosi Promove Liberdade Asesu ba Informasaun iha Timor-Leste.”

“Partisipante hotu maiória funsionáriu feto iha servisu públiku, iha kopromisu atu promove Direitu Umanu no sei la tolera kualker diskriminasaun kontra feto inklui grupu vuneravel bainhira sira haree iha diskiriminasaun. Formasaun ne’e foka ba hasa’e koñesimentu Servidór Públiku kona-ba Liberdade Asesu ba Informasaun iha kontestu obrigasaun Servidór Públiku nian ba enkoraja komunidade partikularmente feto hodi uza sira-nia direitu atu hatene,” refere komunikadu imprensa ne’ebé Agência Tatoli asesu, tersa ne’e.

Ida-ne’e importante hodi asegura akuntabilidade Governu nian ba COVID-19 no utilizasaun ba rekursu ne’ebé iha, hodi hasa’e feto nia situasaun sosio-ekonomiku tanba diskriminasaun sei difikulta la’ós de’it feto sira maibé sosiedade enjerál atu hakat ba oin.

Liuhosi apoiu União Europeia, CEPAD hala’o ona sesaun formasaun 11 ho Servidór Públiku hamutuk 210 (feto 141 no mane 69) iha munisípiu Aileu, Manufahi, Ainaro, Liquiça, Ermera, Manatuto, Baucau, Viqueque, Bobonaro, Covalima  no Lautém.

Servidór Públiku reprezenta liña ministériu xave sira inklui ministériu Agrikultura, Edukasaun, Saúde, Obra Públika, Administrasaun Estatál, Sekretariu Estadu Joventude no Desportu, ne’ebé iha pozisaun di’ak atu fornese atendimentu públiku no suporta ba komunidade ne’ebé mak hela iha área remota no área ne’ebé vuneravel.

Iha formasaun ne’e, partisipante rekoñese diskriminasaun hasoru feto eziste duni iha fatin servisu iha instituisaun públiku no instituisaun privadu sira inklui iha komunidade, eskola sira no importante ba sira mak oinsá sira bele ajuda hakotu ida-ne’e.

Partisipante Aguida Fernandes hateten, diskriminasaun eziste iha sosiedade ne’e realidade ida maibé ho rekoñesimentu de’it la to’o, tenke presiza asaun koletivu ida atu bolu atensaun kona-ba hakotu diskriminasaun iha loron mundiál ba feto ne’e.

Atu selebra loron mundiál ba feto, sesaun formasaun taka ho partisipante hatudu jestu solidariedade hodi hamutuk hakotu indiferensia liuhosi simbólu kruza liman no hateten ho lian makaas  “Parabens ba Loron mundiál feto! Mai ita hamutuk hakotu diskriminasaun hodi atinje iqualidade ba feto maibé no ba ita-nia sosiedade”.

Jornalista : Osória Marques

Editór      : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here