Profesór iha Eskola EEBF Duque de Caxias, Bemori. Imajen/Espesiál

DILI, 17 fevereiru 2022 (TATOLI)–Diretór Servisu Edukasaun Dili, Carlito da Silva, relata katak simu ona dadus foun hosi koordenadór Eskola Ensinu Báziku Filiál (EBF) Duque de Caxias, Bemori, postu administrativu Na’in-feto, ne’ebé iha uma-kain haat mak okupa fasilidade eskola.

“Planu rekolla dadus eskola sira iha postu haat ne’e, atu buka solusaun rezolve problema entre eskola ho komunidade, tanba daudaun ne’e eskola 16 iha Dili sai benefisiáriu projetu komunitáriu,” Diretór hateten ba Agência TATOLI, iha ninia serbisu fatin, Comoro, kinta ne’e.

Notísia relevante: Eskola 197 asina ona kontratu projetu komunitáriu hadi’a eskola

Eskola ne’ebé sai benefisáriu ba projetu komunitáriu ne’e, balun reabilita no balun halo konstrusaun foun, tanba ne’e papél Servisu Edukasaun Dili mak atu buka dalan karik komunidade okupa hela fasilidade eskola no buka solusaun atubele hamamuk fatin sira ne’e hodi fó dalan ba Governu atu implementa obra.

Nune’e, esforsu ne’ebé Servisu Edukasaun Dili halo daudaun iha postu administrativu haat ne’e maka hahú ona enkontru ho administradór postu sira hodi husu apoiu verifikasaun dadus ba eskola sira ne’ebé enfrenta hela problema ho komunidade, atu nune’e bele ajuda edukasaun iha nível munisípiu Dili, hamutuk ho Terras no Propriedade inklui Justisa hodi bele buka solusaun rezolve problema sira dala-ida de’it.

“Ha’u hasoru ona postu ida-idak hodi informa asuntu problema rai eskola, ne’ebé komunidade okupa iha postu Na’in-feto,  submete ona dadus mai ha’u maibé falta eskola balun,” nia akresenta.    

Nune’e, ho esforsu ne’ebé iha, maski neineik maibé tenke hetan solusaun ruma tanba atu hakarak hetan kondisaun eskola ne’ebé di’ak ba futuru, labarik sira tenke garante posibilidade katak fasilidade eskola ne’ebé komunidade okupa tenke filafali ba eskola.

Iha sorin seluk, Koordenadora EBF Duque de Caxias Bemori, Elisa Martins, relata katak iha uma ida maka eskola entrega ba funsionáriu seguransa eskola nian (matebian ona) atu uza durante tempu serbisu.

“Maibé kuandu mate ona bele entrega ba nia kaben atu kontinua uza, maibé bainhira feen laiha ona, eskola sei foti hikas fasilidade sira tanba ne’e hanesan akordu. Hafoin matebian Lorenso mate, liu tia nia kaben mós mate, agora oan sira maka okupa fali fasilidade uma haat, ne’e hahú iha tinan 1999 to’o ohin loron. Tanba ne’e eskola husu ba autoridade servisu edukasaun atu haree asuntu ne’e ho didi’ak atu fasilidade eskola nian tenke entrega fali ba eskola,” nia tenik.

Jornalista : Tomé Amado

Editora      : Julia Chatarina

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here