Traballadór Austrália asina akordu ho SEFOPE molok bá serbisu iha Austrália, iha salaun Senai Becora, segunda (14/02). Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 14 fevereiru 2022 (TATOLI)–Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE) liuhosi Diresaun Nasionál Empregu Exteriór (DNEE), segunda ne’e, realiza seremónia despedida no asina deklarasaun hó família traballadór na’in-26 ne’ebé sei aranka ba Austrália 16 fulan tinan ne’e.

Diretór Nasionál Empregu Exteriór SEFOPE, Filomeno Soares. Imajen TATOLI/Francisco Sony

Biban ne’e, Diretór Diresaun Nasionál Empregu Exteriór, Filomeno Soares, hateten, objetivu parte rua asina deklarasun hanesan kompromisu ida katak família prontu atu husik oan, fen ka laen bá serbisu iha Austrália, nune’e bainhira mosu problema ruma karik parte rua iha hotu responsabilidade atu rezolve.

“Tanba mobiliza traballadór ba serbisu iha rai-li’ur, Governu liuhosi SEFOPE kria kondisaun de’it, maibé oportunidade atu ba serbisu timor-oan mak aproveita, tanba ne’e husu atu kuidadu saúde no hadook-an hosi krime, nune’e asina deklarasaun ohin, ita-boot sira bele aproveita ho di’ak,” Diretór hateten, iha salaun Senai, Becora.

Notísia relevante: Traballadór timor-oan 23 sei aranka ba Austrália fulan ne’e

Dirijente ne’e husu ba traballadór sira bainhira to’o Austrália tenke hatudu prestasaun di’ak, labele ses-an hosi sistema, nune’e ba futuru empregadór sira bele emprega joven timor-oan barak ne’ebé daudaun ne’e hein hela oportunidade serbisu.

Traballadór timor-oan na’in 26, antes ne’e bá serbisu ona iha Austrália, maibé fila tanba COVID-19, entaun empreza ne’ebé sira serbisu foin mak bolu fali atu serbisu.

“Mudansa de’it ba kontratu, tanba uluk sira hetan kontratu ho durasaun fulan-neen, maibé agora muda fali ba fulan-sia,” nia tenik.

Traballadór hirak ne’e, kompostu hosi feto lima no mane na’in 21, ne’ebé sei ba serbisu iha empreza tolu hanesan Tou’s Garden, Burlington no ADCO.

Iha fatin hanesan, traballadór Austrália, Girilo Soares, agradese tebes ba oportunidade ne’ebé nia hetan ba dala-rua, tanba liuhosi oportunidade ne’e nia bele hetan osan hodi apoiu ekonomia família .

Jornalista : Arminda Fonseca

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here