Diretór Nasionál Empregu Exteriór SEFOPE, Filomeno Soares. Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 13 janeiru 2022 (TATOLI)–Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE) liuhosi Diresaun Nasionál Empregu Exterior (DNEE), kinta ne’e, hahú ‘Pre Departure Brifing’ ba traballadór timor-oan 23, ne’ebé sei arranka bá Austrália liuhosi programa Seasonal Worker Programme (SWP) Austrália.

“Traballadór hirak ne’e prepara atu bá serbisu iha Austrália iha loron 26 janeiru, ne’ebé sei serbisu iha empreza tolu hanesan Tasmanian Berries na’in-sanulu, Hiilwood na’in-hitu no Tous Garden na’in-neen,” Diretór Nasionál Empregu Exteriór, Filomeno Soares, hateten, iha salaun ETDA.

Notísia relevante: Kandidatu traballadór timor-oan na’in-3.714 ba Austrália tuir teste lian inglés

Rekezitu ba traballadór sira atu serbisu iha Austrália, depende hosi empregadór ne’ebé sei haruka mai hodi kumpre.

“Traballadór sira tenke iha koñesimentu iha lian inlgés, fíziku di’ak, tenke disiplina, no tenke simu vasina AstraZeneca kompletu.

“Traballadór sira ne’ebé sei bá serbisu iha Austrália, kompostu hosi grupu rua, dahuluk sei arranka iha loron 26 janeiru no daruak na’in-neen sei arranka iha loron 09 fevereiru 2022,” nia akresenta.

Traballadór hirak ne’e mane hotu no kontratu serbisu másimu fulan-sia no mínimu fulan-lima.

Traballadór timor-oan, Vitorino da Costa. Imajen TATOLI/Francisco Sony

Iha fatin hanesan, Vitorino da Costa, orgullu tanba tinan ne’e bele hetan oportunidade ba serbisu iha Austrália.

“Ha’u sente kontente ba serbisu iha Austrália, tanba ha’u la’ós foin bá maibé tinan ne’e ba dala-lima ona, nune’e liuhosi Pre Departure Brifing ohin ami bele rona informasaun serbisu iha Austrália ho disiplina labele sees hosi sistema,” nia dehan.

Nune’e, traballadór ne’e konsidera oportunidade ne’ebé nia hetan tanba empreza fó fiar ba nia durante serbisu.

“Ha’u ba serbisu desde tinan 2017 to’o agora, ida-ne’e tanba bainhira ba serbisu ita tenke hatudu atitude di’ak, nune’e empreza fó fiar ba ita atu nafatin serbisu no labele ses hosi sistema nune’e fó oportunidade ba maluk sira seluk,” nia tenik.

Totál traballadór timor-oan ne’ebé daudaun serbisu iha Austrália hamutuk 1.260, kompostu hosi mane 913 no feto 347.

Jornalista : Arminda Fonseca

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here