Prezidente Komisaun C (Finansa Públika), Deputada Maria Angélica Rangel. Imajen Tatoli/Egas Cristovao.

DILI, 01 dezembru 2021 (TATOLI)—Prezidente Komisaun C trata asuntu (Finansa Públika), Maria Angélica Rangel, informa proposta lei Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2022 prenxe rekezitu legál.

Notísia Relevante: Aban, PN-Governu debate proposta lei OJE 2022 iha jeneralidade

Maria Angélica Rangel hateten, hafoin Parlamentu Nasionál simu proposta OJE 2022 mai akompaña ho dispozisaun motivu prenxe rekezitu konstituisionál, nune’e PN halo audiénsia rona ministru sira ko’alia kona-ba estrutura orsamentu ne’ebé lei artikuladu iha OJE 2022.

“Tanba ne’e, iha primeira debate jeneralidade, ami sei halo hela leitura, relatóriu pareser ne’e ko’alia de’it kona-ba kestaun makro, mikro nomós kestaun estrutura orsamentu nian. No, orsamentu ne’e mai ho espozisaun motivu ne’ebé Primeiru-Ministru haruka mai prenxe rekezitu formal legál,’’ Prezidente Komisaun C ne’e hateten ba Agéncia Tatoli iha Parlamentu Nasionál, kuarta ne’e.

Nia hatutan, sei iha rekomendasaun setoriál hosi komisaun sira seluk ne’ebé mak sei ko’alia liu-liu iha devate espesialidade.

Deputadu CNRT, Arão Noe, hateten planu orsamentu 2022 kontráriu ho lei orsamentu jestaun finanseira tanba lei ne’e mak tenke sai baze oinsá halo elaborasaun.

Proposta alterasaun lei sai fali baze hodi elabora orsamentu, tuir loloos laiha fatin no relatóriu komisaun C deteta ne’ebé liga ba violasaun regra orsamentál lei jestaun finanseira regulariza.

“Ezemplu proposta lei OJE iha artigu 11 alterasaun orsamentál iha lei anteriór hateten só membru Governu sira bele halo transferénsia mudansa orsamentu ka verba hosi planu ida másimu 20%, maibé iha mudansa ba artigu 11 ne’e bele totálmente 100%, programa ne’e bele muda fali ba programa seluk ne’e ministéiru nia kompeténsia’’ nia kestiona

Ida-ne’e mak hanoin ida tau tiha orsamentu pur programa katak programa iha mak tau orsamentu no ezekuta, maibé iha dalan membru Governu sira bele muda tuir proposta artigu 11 ne’e ba buat seluk, totál orsamentu ne’e halo fali programa seluk. Ida-ne’e la kumpre ona programa ne’ebé aprova iha OJE. Ho ida-ne’e mak laiha konsisténsia ho polítika ne’ebé Governu tau relasaun ba orsamentu pur programa.

Se tau ona orsamentu pur programa mak tau orsamentu ne’e no orsamentu ezekuta tuir programa no se la ezekuta programa ne’e tenke halo alterasaun lei orsamentu hanesan retifikativu hodi muda fali ba programa.

Buat seluk mak foin bele ezekuta, nune’e kumpre regra ka ka’er ba iha lei sistema jestaun finanseira mak membru Governu bele halo másimu mudansa 20% la’ós muda, la prenxe ezijénsia limite másmiu ba mudansa orsamentu.

Ida ne’e husik fleksivilidade, Governu hakarak interpreta muda totalmente depende ninia programa, la presiza Parlamentu aprova ida-ne’e tanba laiha koerénsia legalidade ne’ebé iha.

“Ida ne’e ami haree katak regra sei iha, nune’e primeiru tenke aprova uluk alterasaun lei orsamentu jestaan finanseira bazea ida-ne’e hodi elabora orsamentu. Maibé lei LOF, ita seidauk altera maibé halo tiha ona ezekusaun,” nia hateten.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór      : Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here