Labarik sira halimar haksolok iha Caicoli. Imajen TATOLI/António Gonçalves.

DILI, 26 novembru 2021 (TATOLI)—Komisaun F trata asuntu Saúde, Seguransa Sosiál no Igualidade Jéneru, finaliza ona diskusaun no votasaun iha faze espesialidade ba projetu-lei protesaun ba labarik no foinsa’e iha perigu.

Notísia Relevante: Komisaun F diskute projeitu-lei protesaun ba labarik to’o ona artigu 85

“Horisehik ita finaliza ona diskusaun ba projetu-lei Protesaun ba Labarik no Foinsa’e iha Perigu ho nia artigu hamutuk 103 iha textu orijinál. Maibé, sei iha tan re-abertura balun presiza haree iha Komisaun ba artigu hamutuk hitu,” Prezidente Komisaun F, Noé da Silva Ximenes “Buka Tuir”, hateten ba Agência TATOLI, liuhosi telefónika, sesta ne’e.

Deputadu sira hosi komisaun mak halo proposta re-abertura diskusaun ba artigu hitu (7) mak hanesan artigu 3, 28, 37, 83, 84, 85, 86 tanba ho razaun iha projetu-lei foun hosi artigu sira-ne’e balun kontrária ho konstituisaun, kódiku sivíl ne’ebé vijente hela no mosu repetisaun, nune’e atu labele hamosu interpretasaun hosi implementadór sira mak presiza haree fila-fali hodi halo aditamentu.

Nia fó ezemplu, iha artigu 3 hosi projetu-lei foun iha ne’ebá deskreve fali labarik ki’ik entre idade 18 mai kraik, maibé iha konstituisaun idade 17 joven ona iha direitu atu bele tuir votasaun, nune’e presiza re-abertura hodi kondisiona ho lei ne’ebé vijente hela.

“Tanba ne’e haree ba tempu ne’ebé iha hosi fulan dezembru ba oin Parlamentu Nasionál sei foku ba diskusaun proposta lei Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2022 nian ne’ebé sei hotu iha 17 dezembru no tuir mai sei iha loron feriadu barak, nune’e tempu oportunu mak ba tinan oin iha janeiru komisaun bele halo re-abertura ba artigu sira ne’e,” Prezidente Komisaun F, Deputadu Noé da Silva Ximenes “Buka Tuir” hateten.

Bainhira Komisaun finaliza diskuasaun re-abertura ne’e mak sei halo relatóriu paresér hodi submete ba meza Parlamentu Nasionál mak iha kompeténsia hodi deside diskusaun iha finál globál.

Preámbulu hosi projetu-lei ne’e previstu kona-ba dezenvolvimentu ida ba sistema protesaun integrál ba labarik sira, nune’e impoin esforsu armonizasaun lei hotu-hotu relasaun ho promosaun no protesaun diretu ba labarik no joven iha perigu sira.

Projetu-lei ne’e iha artigu hamutuk 103 no kapítulu hamutuk XI. Kapítulu I ko’alia kona-ba dispozisaun jerál, kapítulu II ko’alia kona-ba intervensaun ba promosaun direitu sira no protesaun labarik no joven iha perigu.

Kapítulu III ko’alia kona-ba medida promosaun direitu no protesaun, kapítulu IV ko’alia kona-ba komunikasaun, kapítulu V ko’alia kona-ba intervensaun Ministériu Públiku, kapítulu VI previstu dispozisaun prosesuál jerál, kapítulu VII sita kona-ba prosedimentu urjénsia, kapítulu VIII ko’alia kona-ba prosesu iha serbisu protesaun labarik no foinsa’e no kapítulu IX ko’alia kona-ba prosesu judisiál promosaun no protesaun.

Deputadu sira-ne’ebé sai proponente ba projetu-lei ne’e mak hanesan Noé da Silva Ximenes “Buka Tuir”, António Verdiál de Sousa, Felix da Costa “Anin Buras”, Cidália Mesquita Ximenes, Maria Gorumali Barreto, Helena Martins Belo, António Nobre Tilman, Lúcia Taeki, Veneranda Lemos Martins no Ernesto Fernandes “Dudu”.

Inisiativa lejizlativa ne’e bazea ba rezolusaun Parlamentu Nasionál númeru númeru 16/2003, 30 jullu, ne’ebé Timor-Leste ratifika Konvensaun kona-ba Direitu Labarik.

Entidade sira-ne’ebé submete paresér ba projetu-lei ne’e mak hanesan ALFeLa, Asosiasaun Defisiente Timor-Leste (ADTL), Child Fund, Komisaun Nasionál Direitu Labarik, FOKUPERS, FONGTIL, JSMP, Ministériu Justisa, Ministériu Saúde, Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzaun, Ministériu Públiku, no Organizasaun Internasionál ba Traballu (OIT), Parlamentu Foinsa’e, Plan International, PDHJ no UNICEF.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór       : Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here