Ekipa suku Uataime A no suku Macadique B hasoru malu iha abertura jogu desportivu komunitáriu, segunda (15/11). Imajen TATOLI/Vitorino Lopes da Costa

VIQUEQUE, 15 novembru 2021 (TATOLI)—Relasiona ho komerasaun Loron Proklamasaun Independénsia ba dala-46 iha loron 28 novembru, Sekretaria Estadu Juventude no Desportu (SEJD) apoiu orsamentu hodi realiza jogu desportivu komunitáriu entre suku neen iha postu Uatulari, munisípiu Viqueque.

Iha abertura atividade ne’e, Vise-Prezidente Komisaun Organizadora, Luís Roberto Fernandes, hateten, kada tinan Governu sempre aloka orsamentu mai munsípiu hodi realiza atividade ruma liga ho loron nasionál.

“Governu aloka orsamentu mai munisípiu, hodi tau iha postu sira nune’e bele hodi realiza jogu komunitáriu,” Vise-Prezidente Komisaun Organizadora hateten hafoin abertura jogu, iha kampu futeból, suku Afaloikai, munisípiu Viqueque, segunda ne’e.

Notísia relevante: SEJD koordena ho autoridade Viqueque ba implementasaun jogu desportivu komunitáriu

Jogu komunitáriu ne’e  kompostu hosi futeból, volleiból no atletízmu, ne’ebé tuir planu sei termina iha loron 26 novembru.

“Jogu komunitáriu ne’e, ohin ami hahú abertura jogu juvinil no antes ne’e ami informa ba xefe suku sira, jogadór tenke ho idade 11,” nia akresenta.

Suku Macadique, Afalokai, Matahoi, Uaitame, Babulo no Vesoru, kompostu hosi ekipa futeból rua A no B.

Enkuantu, ba volleiból la haree ba idade, ne’ebé kada suku ida iha ekipa feto no mane.

Prémiu ba manán-na’in hosi jogu futeból no volleiból ho valór hanesan, ne’ebé primeiru lugar ho osan $400, segundu lugar $300 no terseiru lugar $250.

Prémiu ba atletízmu primeiru lugar $200, segudu lugar $150 no terseiru lugar $100.

Iha fatin hanesan, Xefe suku Afaloikai, Costantinho Guterres, apela ba komunidade lokál hodi mantein kalma iha jogu ne’e to’o ramata.

“Karik mosu problema, ita tenke rezolve ho ulun malirin,” nia hameno.

Nune’e mós, Komadante Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) postu Uatulari, Jacob Amaral, husu autoridade lokál, Ofisial Polísia Suku (OPS) no juventude sira atu asegura jogu to’o remata.

“Selebra loron 28 novembru, ita-nia Governu liuhosi SEJD iha inisiativa atu realiza jogu hodi anima komunidade liuhosi eventu desportivu. Tanba ne’e, parte seguransa husu jogadór tenke tebe maka bola, labele tebe malu. Dala barak problema mosu tanba penonton maka kria, tanba ne’e bainhira atividade la’o labele tama ba kampu laran,” nia fó hanoin.

Orsamentu ne’ebé SEJD aloka ba realizasaun desportu komunitáriu iha Viqueque, aloka ba postu Lacluta $4.156, Ossu $6.790, Uatucarbau $5.434, Uatulari $5.434 no postu Viqueque villa $6.790, ne’ebé ho totál oramentu hamutuk $ 29.204.

Abertura jogu futeból dahuluk hosi ekipa suku Uataime A no suku Macadique B, iha kampu futeból iha suku Afaloikai, ne’ebé hetan partisipa másimu hosi autoridade suku no komunidade Uatulari.

Jornalista : Vitorino Lopes da Costa

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here