Ekipa Fiskalizasaun Konjunta (EFK) entrega husi integradu boa governasaun relasiona inspesaun ba loron finandu nian ba Komissáriu Funsaun Públika Assuntu disiplinar (KFP), Fausto da Silva “Liurai Tasi” iha matadouro. kinta (11/11). Imajen/Egas Cristovão

DILI, 11 novembru 2021 (TATOLI)- Ekipa fiskalizasaun konjuta hosi Komisaun Anti-Korrupsaun (CAC,sigla Portugés), Polisia Nasionál Timor-Leste (PNTL), Diresaun Nasionál Transporte no Terrestre (DNTT), Ministériu Finansa (Património Estadu) prende veikulu Estadu ne’ebé sirkula iha loron feriadu.

“Prende karreta 10, maibé lima iha lisensa no lima seluk laiha lisensa halo sirkulasaun iha loron feriadu, ne’ebé relatoriu inspesaun entrega ona ba Komisaun Funsaun Públika atu halo prosesu disiplinár,” Pontu vokál CAC, Euclides Madeira, afirma iha Matadoru-Dili, kinta ne’e.

Pontu vokál ne’e esplika  utilizadór ba karreta Estadu hosi Ministériu Agrikultura no Peskas (MAP), Sekretária Estadu Igualidade no Inkluzasaun (SEII), Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu, Ministériu Finansa no Ministériu Interior.

“Populasaun kontribui hodi manda video no foto ba ekipa konjuta hodi halo fiskalizasaun no indetifikasaun ba viatura hirak ne’e,” nia agradese.

Nune’e, nia hatutan: “Hakarak reafirma katak karreta Estadu lima ne’ebé laiha autorizasaun husi superior irárkia ministeriu tutela tuir lei no kompetensia ne’ebé mak ami iha sei halo prosesa kriminál no CFP sei halo prosesu disiplinar,”. 

Iha biban hanesan, Komisáriu Komisaun Funsaun Públiku ne’ebé trata asuntu desipliñar, Fausto da Silva Freitas, garante kontinua prosesa atu halo investigasaun ho baze relatóriu hosi CAC.

“Ami sei halo investigasun, mak identifika funsionáriu ne’e sala bele fó multa, fó suspensaun no kuandu todan liu bele halo demisaun,” nia akresenta.

Tuir dekretu-lei númeru 8/2003, katak viatura Estadu ne’e só halo sirkulasaun segunda to’o sesta iha períodu serbisu nian, maibé iha loron bo’ot tenke iha karta autorizasaun.

Notísia Relevante: Ekipa konjunta halo inspesaun veíkulu Estadu iha loron finadu

Jornalista  : Natalino Costa

Editór         : Florencio Miranda Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here