Pesoál Saúde vasina hela estudante eskola 4 de Setembru UNAMET Dili. Imajen TATOLI/Felicidade Ximenes

DILI, 27 outubru   2021 (TATOLI)— Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (CIGC,sigla portugés) relata, ohin,  kazu detetadu foun na’in-hitu, rekuperadu tolu no kazu ativu 56.

”Kazu detetadu foun na’in-hitu, hosi Dili neen, munisípiu seluk ida, kompostu hosi mane rua no feto lima,” Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun, Rui Maria de Araújo, hateten liuhosi nota ne’ebé Agência TATOLI asesu, kuarta ne’e.

Hosi totál kazu detetadu foun ohin, ho idade 20 na’in-lima (71,4%), idade entre tinan 12 to’o 59 na’in-rua (50%), idade 60 laiha. Hosi kazu detetadu foun haat hatudu sitoma (57,1%).

Nune’e, hahú 21 marsu 2020 to’o 27 outubru 2021 iha kumulativu kazu konfirmadu 19.785 no óbitu 121.

Hosi horisehik mai ohin, Laboratóriu Nasionál Saúde halo teste PCR 237, kompostu vijilánsia sentinela laiha, rastreiu ba kontaktu 35, rastreiu aleatóriu 193, viájen internasionál na’in-ualu , follow up iha kuarentena na’in-ida.

Alende ne’e, totál teste PCR ne’ebé halo iha 26 outubru iha munisípiu-sira seluk, Rejiaun Administravu Espesiál Oé-Cusse no Ambeno (RAEOA) no Hospitál Nasionál Guido Valadares (HNGV) 167, hanesan Maubisse 12, Maliana 11, Viqueque na’in-lima, Suai 13, Baucau 42, Ermera na’in-ida, RAEOA na’in- hitu, HNGV 70, Lautém na’in-neen, Vera Cruz laiha.

Populasaun elijível tinan 18 ba leten, ne’ebé simu ona vasina to’o iha loron 27 outubru, tuir sistema informasaun Saúde iha Ministériu Saúde, hanesan kumulativu 1ª doze iha Dili (81,4%) no kumulativu 2ª doze iha Dili (72,9%).

Enkuantu, Sidadaun iha territóriu nasionál ne’ebé simu ona vasina doze dahuluk iha Timor-Leste 72,1% no simu ona doze daruak 46,9%.

Hosi insidénsia COVID-19 iha Timor-Leste, durante loron hitu ikus maka 0,4/100 mil abitante, enkuantu ba deit munisípiu Dili 1,3/100 mil abitante.

Iha loron 27 outubru 2021, izolamentu Vera Cruz, Lahane, HNGV no fatin seluk iha territóriu laran tomak, halo tratamentu hospitalizadu ba kazu detetadu pozitivu na’in-lima, kompostu kazu grave na’in-ida ne’ebé uza oksijéniu, moderadu na’in-tolu no kaman na’in-ida.

Notísia Relevante: COVID-19: pozitivu na’in-haat no kazu ativu 52

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór       : Florencio Miranda Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here