Estrada ligasaun suku Oe-Leu ba postu administrativu Lolotoe ne'ebé atu kotu. Imajen TATOLI/Sérgio da Cruz.

BOBONARO,26 Outubro 2021 (TATOLI)—  Autoridade munisipál koordena ona ho Ministériu Obra Públika (MOP) prioritiza estrada ligasaun entre postu administrativu Maliana ba Bobonaro no Lolotoe nune’e solusiona kondisaun estrada ne’ebé grave.

Sekretáriu Autoridade Munisípiu Bobonaro, Júlio Carvalho Caeiro, fó-sai katak tempu badak MOP sei halo normalizasaun estrada diresaun refere ne’ebé hetan estragu hosi dezastre naturál.

“Estrada ligasaun Maliana ba Bobonaro, no Bobonaro ba Lolotoe ne’e ita hatene katak risku boot tebes, ne’ebé ami sei kontrola no ami koordena ona ho obra públika, iha tempu badak atu monitoriza no identifika fatin ne’ebé risku, tenke tau atensaun antes molok udan monu-rai ita bele rezolve,” nia ko’alia iha Maliana, kuarta ne’e.

Autoridade munisipál ne’e rekoñese kondisaun estrada diresaun refere grave tanba kauza hosi dezastre naturál ne’ebé akontese iha tinan antes no kalamidade ne’ebé akontese iha loron 4 abríl tinan kotuk. Impaktu hosi dezastre naturál ne’e rezulta estrada iha área Balibo mai Maliana, Maliana liga ba Bobonaro no Lolotoe hetan estragu.

“Ami mós fó hanoin ona governu katak kuandu la atende, tempu udan monu-rai no agora iha finadu sei kotu totál,” nia akresenta.

Entretantu, Xefe Suku Oe-Leu, Postu Administrativu Bobonaro, Januário Meta Tae Bragança, prontu koopera ho governu atu idedentika hodi halo normalizasaun ba estrada ne’ebé hetan estragu hosi dezastre naturál.

“Ami durante ne’e hein hela dezenvolvimentu kona-ba estrada. Sé governu planu atu normaliza, ami apoia 100%, tanba tama ona tempu udan kondisaun estrada defísil tebes, komunidade sira atu lori produtu lokál ba merkadu, no defísil mós ba komunidade sira atu ba selebra loron finadu iha idak-idak nia knua,” nia informa ba Agência TATOLI.

Tuir dekretu-lei númeru 54/2020 fulan-outubru, fó dalan diresaun obra públika munisipál Bobonaro foka de’it ba implementasaun projetu estrada rurál, enkuantu kona-ba hadi’a estrada nasionál ne’e kompeténsia Governu Sentrál.

Bazea ba Livru 3-B (Munisípiu) kona-ba orsamentu kapitál dezenvolvimentu ba programa infraestrutura Bobobonaro nian hetan alokasaun hosi Orsamentu Jerál Estadu 2021 hamutuk tokon $1,1. Hosi montante ne’e rihun $566,582 finánsia projetu reapropriasaun haat (4) no rihun $548,625 implementa projetu foun lima (5).

Notísia relevante: Komunidade husu hadi’a estrada ligasaun Maliana ba Bobonaro no Lolotoe

Jornalista : Sérgio da Cruz

Editór       : Evaristo Soares Martins

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here