Pesoál médiku sira prepara hela Vasina AstraZeneca hodi vasina komunidade sira iha Centru Saude Formoza, kuarta 20/10/2021.Imajen Tatoli/Antonio Goncalves

DILI, 20 outubru 2021 (TATOLI)— Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (CICG, sigla portugés) relata kazu detetadu foun 16, rekuperadu na’in-tolu no kazu ativu 86.

“Ohin, kazu detetadu foun na’in 16, hosi Dili 14 no munisípiu seluk rua, kompostu hosi mane 12 no feto haat,’ Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun, Rui Maria de Araújo, relata liuhosi nota ne’ebé Agência TATOLI asesu, kuarta ne’e.

Nune’e, kazu kumulativu kazu iha Timor-Leste hahú hosi 21 marsu 2020 to’o 20 outubru 2021 hamutuk 19.746 no kumulativu óbitu 120.

Hosi totál kazu detetadu foun ho idade 20 na’in-tolu (18,7%), idade entre tinan 12 to’o 59 na’in-13 (81,2%), idade 60 laiha. Hosi kazu ne’e na’in-ualu hatudu sintoma 50%.

Hosi horisehik mai ohin, Laboratóriu Nasionál Saúde halo teste PCR hamutuk 23, kompostu vijilánsia sentinela laiha, rastreiu ba kontaktu ida, rastreiu aleatóriu nain-32, viájen internasionál 192, follow up iha kuarentena na’in-neen.

Totál teste PCR ne’ebé halo iha loron 19 outubru iha munisípiu-sira seluk, Rejiaun Administrativu Espesiál Oé-Cusse no Ambeno (RAEOA) no Hospitál Nasionál Guido Valarares (HNGV) hamutuk 218, kompostu hosi Maubisse neen, Maliana sia, Viqueque 13, Suai 43, Baucau 51, Ermera laiha, RAEOA lima, HNGV 81, Lautém rua, Vera Cruz lima.

Populasaun elijível tina 18 ba leten, ne’ebé simu ona vasina to’o iha loron 20 outubru tuir sistema informasaun Saúde iha Ministériu Saúde, kumulativu 1ª doze iha Dili (80,3%) no kumulativu 2ª doze iha Dili (71,8%).

PPesoal médiku kontinua fó atendimentu ba komunidade sira ne’ebé simu Vasina AstraZeneca iha Centru Saude Formosa, kuarta 20/10/2021.Imajen Tatoli/Antonio Goncalves

“Ema ne’ebé simu ona vasina doze dahuluk iha Timor Leste (69,0%) no simu ona doze daruak (44,5%),” Rui Araújo akresenta.

Atu bele hatene surtu ida ninia evolusaun nomós surtu ne’e aumenta ka diminui, indikadór seluk ne’ebé matenek-nain epidemiolojia nian uza, maka insidénsia.

Alende ne’e, hosi insidénsia COVID-19 iha Timor-Leste, durante loron hitu ikus maka 0,6/100 mil abitante, enkuantu ba deit munisípiu Dili 1,5/100 mil abitante.

Iha loron 20 outubru   2021, izolamentu Vera Cruz, Lahane, HNGV no fatin seluk iha territóriu laran tomak halo tratamentu hospitalizadu ba kazu detetadu pozitivu na’in-hitu, kompsotu kazu grave na’in-ida uza ventiladór, moderadu na’in-haat no kaman na’in-rua.

Notísia relevante: COVID-19: óbitu ida no kazu ativu 73

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór       : Florencio Miranda Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here