Kontra atake entre jogadór Aitana FC no Kablaki FC iha Kampu Demokrasia. Imajen/Mídia LFA

DILI, 19 outubru 2021 (TATOLI) – Klubu Aitana FC kontrata ona jogadór estranjeiru na’in-haat, kompostu hosi nasaun Indónezia ida no Gana na’in-tolu atu reforsa jogu iha liga primeiru devizaun 2021.

“Ami nia preparasaun la’o hela, jogadór na’in haat hosi estranjeiru mak sei reforsa ami, buat hotu ami trata ona, dokumentu hosi F-FTL loos ona, hosi liga no migrasaun loos hotu ona, hein kinta (21/10) sira to’o ona Timor-Leste. Sira na’in haat ne’e ida hosi Indonezia no tolu seluk hosi nasaun Gana,” Vise Prezidente Aitana FC, João Samantah, hateten ba Agência TATOLI, iha Kampu F-FTL, tersa ne’e.

Jogadór estranjeiru na’in-haat ne’e, na’in ida sai guarda rede, avansadu na’in-ida, defeza sentrál na’in-ida  no médiu na’in-ida.

“Ita kontrata jogadór sira hanesan Iusak, Ricap, Koum no Noah. Ho prezensa jogadór, Aitana iha mehi boot atu hatudu jogu ne’ebé di’ak iha liga primeiru devizaun Timor -Leste nian,” Vise Prezidente ne’e garante.

Daudaun ne’e, Aitana FC kontrata ona jogadór hamutuk 25, nune’e Jerente klubu planeia kontinua kontrata jogadór lokál balun hodi reforsa ekipa ne’e.

Tuir oráriu, treinamentu ba jogadór-sira hahú segunda to’o sesta iha kampu Aimutin, Dili iha tuku 16:00 to’o remata, lokraik.

Tanba ne’e, jogadór-sira iha kondisaun di’ak no preparadu atu partisipa liga ne’ebé sei akontese novembru tinan ne’e.

 Notísia relevante:  Aitana preparadu ba jogu époka 2021

Jornalista : Hortencio Sanchez

Editór        : Florencio Miranda Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here