Pesoál Saúde fó vasina ba sidadaun iha Sentru Saúde Internamentu Vera Cruz. Imajen Tatoli/Francisco Sony.

DILI, 08 agostu 2021 (TATOLI)–Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) deteta kazu pozitivu foun 54, rekoperadu 13, óbitu na’in-ida no rejista variante Delta COVID-19 na’in-12 iha Munisipiu Ermera.

Notísia Relevante: COVID-19, pozitivu 89 no ativu 1.335

“Kazu detetedu ohin 54 iha Dili 36 munisipiu seluk hamutuk 18 Kompostu hosi mane 26 no feto 28. Óbitu na’in-ida. Timor-oan, mane ho idade 64, hela iha Bebonuk, Dili, diagnostikadu ho COVID-19 (sycle thresthol:N2 gene 20,2 Egene 18,2) iha HNGV, iha 07 agostu 2021,” Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu COVID-19 iha Timor-Leste, Rui Maria de Araújo, hateten liuhosi komunikadu imprensa, domingu ne’e.

Matebian iha istória insufisiensia renal faze terminál, hala’o tratamentu regulár ho hemodialize foin aprezenta an iha emerjénsia HNGV ho sindroma insufisiensia respiratoria aguda (SIRA) ka susar defisil dada iis.

Iha loron ne’e kedas, nia dehan, transfere ba halo tratamentu iha Vera Cruz la konsege salva nia vida no hakotu iis iha oras 09:45 dadeer, no familia koordena ho ekipa saúde atu hala’o funerál tuir sistema ne’ebé durante ne’e hala’o iha Timor-Leste.

Koordenadór ne’e informa ba públiku katak rezultadu sekuensia jenomika amostra 20 hosi kazu pozitivu iha Munisipiu Ermera ne’ebé laboratorium nasionál haruka iha sabadu 29 jullu ba Peter’s Doherti Institute iha Melbourne Australia ho pedidu atu halo analiza urjente hetan ona resposta preliminar iha 7 agostu 2021, rezultadu sekuensiasaun jenomika hatudu katak amostra hosi ema na’in 12 iha lineajen B.1.617.2 (delta) variante ne’ebé prekupante ka variante of concern.

Sira na’in-12 ne’e balun halo izolamentu terautepiku iha fasilidade ne’ebé Governu prepara balun halo izolamentu iha terautepiku domisiliár.

“Rezultadu hirak ne’e, hatudu katak variante preokupante Delta nakda’et ona iha komunidade Ermera nia le’et,” nia dehan.

Entretantu hosi kazu detetadu foun ohin, kazu 20 ka 37% mak sintomatiku (hatudu sintomas), totál kazu ativu ohin 1.335, totál kazu konfirmadu kumulativu ohin sura hosi 21 marsu 2020 hamutuk 11.475.

Hosi horsiehik mai ohin, hamutuk hotu Laboratorium Nasional Saúde halo 243 teste PCR iha Dili ho detallu hanesan tuir mai, Vijilansia sentenela 40, Restreiu ba kontaktu (contact tracing) 63, restreiu aletoriu (rodom screening) 11 viajen sai hosi Serka Sanitaria munisipiu Dili 119 Viajen internasional 0 follow up iha kuarentena 10.

Teste PCR ne’ebé halao horsehik iha Munisipiu sira seluk, RAEOA no HNGV hamutuk 246 Ho detallu hanesan tuir mai, Baucau 85, Ermera 0, Maliana 31, Maubisse 36, RAEOA 37, Covalima 85, Viqueque 18, HNGV 31.

Atu hatene surtu ida ne’e nia evoluasaun no mós surtu ne’e aumenta ka diminui, indikadór ida ne’ebé matenek-na’inepidemolojia sira uza mak insidensia.

Konvensionalmente insidensia sukat totál kazu foun kada loron pur 100 mil abitante no hatudu risku ne’ebé populasaun sira atu hetan da’et moras ida.

Hosi insidensia COVID-19 iha Timor-Leste durante loron hitu (7) ikus maka 6,1/100 mil abitante enkuantu ba de’it Munisípiu Ermera 19,8/100 mil abitante. Tuir kedan Munisipiu Covalima ho insidensia 6,3/100 mil abitante no RAEOA ho insidensia 6,0/100 mil abitantes.

Ida-ne’e hatudu katak insidensia Munisipiu Ermera nian mak nafatin aas liu. Iha Timor-Leste laran tomak munisipiu tolu hanesan Ermera, Dili, Covalima ho RAEOA mak iha risku boot liu atu populasaun hetan da’et no hada’et tutan virus SARS-CoV-2 iha komunidade nia le’et.

Informasaun hosi Izolamentu Vera Crus

Ohin loron izolamentu Vera Crus halo tratamentu ba kazu detetadu na’in-25 iha área obsterisia  na’in-10, iha medisina interna na’in-13, iha sirurjia na’in-rua (2).

Sira na’in-10 iha obstetrisia kategoria leve (mild) hotu, hosi sira na’in-13 iha medisina interna tolu (3) kategoria grave, rua (2) uza ventiladór, ida ho 02, 2 kategoria moderadu, ualu (8) kategoria leve mild, na’in-rua (2) iha sirurjia kategoria leve mild hotu.

Jornalista : Hortencio Sanchez

Editór       : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here