Atividade ensinu aprendizazen iha Eskola Filiál Oplegul, postu administrativu Maliana, munisípiu Bobonaro, tersa (06/07/21). Imagen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 06 jullu 2021 (TATOLI)—Serbisu Edukasaun Munisípiu Bobonaro hala’o hela preparasaun hodi hein desizaun Governu atu autoriza ensinu aprendizazen parsiál iha munisípiu ne’e.

“Bainhira termina serka sanitária 24 juñu, ami kontaktu kedan ba Prezidente Autoridade munisipál hodi manda karta ida ba Dili no verbalmente hato’o mai ami katak, atividade parsiál bele la’o ona. Parsiál katak, la’ós atividade normál,” Diretór Serbisu Edukasaun Minisípiu Bobonaro, Crispim Moniz, hateten ba jornalista Agência Tatoli, iha kna’ar fatin, tersa ne’e.

Notísia relevante:MEJD sei tetu molok reativa prosesu aprendizajen prezensiál iha Bobonaro-Covalima

Crispim Moniz ne’e garante katak, bainhira Ministériu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD) hola desizaun atu hahú reativa prosesu aprendizazen parsiál iha munisípiu ne’e, sei bele la’o ho di’ak tanba fasilidade saúde ne’ebé instala ona iha eskola-sira maioria funsiona.

Parte Serbisu Edukasaun  Bobonaro mós koordena ona ho Serbisu Saúde munisipál inklui Cruz Vermelha Timor-Leste (CVTL) polo Maliana, atu fornese ai-moruk dezinfektante, nune’e bele dezinfekta Kadeira no meza-sira iha eskola hotu-hotu.

Nune’e mós Superintendente Inspesaun Munisípiu Bobonaro, Fransisco Soraes, hateten materiál kona-bá fasilidade saúde hirak ne’ebé hetan apoiu, maioria eskola hotu-hotu iha Bobonaro funsiona, maibé husu diretór eskola-sira atu responsabiliza no kuidadu sasan sira-ne’e ho di’ak, nune’e bele fasilita estudante-sira bele aprende ho di’ak.

Dadus hosi Serbisu Saúde Munisípiu Bobonaro hatudu katak, profesór-sira ho pursentu 70 mak simu ona vasina doze dahuluk inklui ompleta ona doze daruak.

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Cipriano Colo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here