Imajen/Media STAE RAEOA.

OÉ-CUSSE, 01 Jullu 2021 (TATOLI)—Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE) no Komisaun Nasionál Eleisaun (CNE, sigla portugés) Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), ohin, ofisiálmente lansa resensiamentu eleitorál no atualizasaun baze dadus ba preparasaun eleisaun prezidensiál 2022.

Notísia Relevante: STAE-CNE lansa resensiamentu eleitorál ba preparasaun eleisaun prezidensiál 2022

“Órgaun eleotorál rua, CNE no STAE, ohin hala’o atividade prinsipál hodi halo lansamentu ba resensiamentu eleitorál, tanba hamutuk ho autoridade RAEOA atu bele atualiza dadus atu prepara ba eleisaun prezidénsia iha tinan oin,” Adjuntu Prezidente Autoridade RAEOA, Maximiano Neno, hateten ba Agência Tatoli, liuhosi telefónika, kinta ne’e.

Nia hatutan, iha resensiamentu eletorál ne’e ekipa STAE no CNE sei dezloka ba sub-rejiaun sira atu fasilita sidadaun sira-ne’ebé halo ona idade 17 bele trata ona kartaun eleitorál, nune’e bele partisipa iha eleisaun prezidensiál 2022.

“Ba sidadaun sira-ne’ebé kartaun eleitorál lakon ka aat, no eleitór balun hakarak muda hela fatin entaun persiza halo ajustamentu,” nia esplika.

Entretantu Diretóra Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE), Luiza da Costa, hateten lansamentu bá resensiamentu eleitorál ne’e sei hala’o durante fulan neen (6) nia laran ba sub-rejiaun sira iha RAEOA.

Imajen/Media STAE RAEOA.

“Ohin ita hahú lansa no atividade resensiamentu eleitorál no atualizasaun baze dadus ne’’e sei hala’o to’o 14 janeiru 2022. Atividade ne’e, tuir lolos ami hala’o iha sub-rejiaun sira maibé agora dadaun STAE Oé-Cusse sei hein hela ekipamentu sira iha nasionál, entaun bainhira ekipamentu sira ne’e to’o mai mak foin ekipa sira dezloka ba sub-rejiaun sira,” nia dehan

Ekipa ne’ebé mak atu dezloka ba sub-rejiaun sira ne’e hamutuk ema na’in-tolu (3), ne’e’bé  kompostu hosi pontu fogál ema na’in-ida (1), operadór sistema ema na’in-ida (1) no asistente operadór ema na’in-ida (1).

Jornalista : Abilio Elo Nini

Editór       : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here