Pesoál Saúde prepara hela vasina AstraZeneca. Imajen TATOLI/Francisco Sony

BAUCAU, 28 juñu 2021 (TATOLI)–Diretór servisu saúde munisípiu Baucau, Domingos Reinaldo da Costa Guterres, hateten daudaun ne’e hato’o ona pedidu ba Servisu Autónomu Medikamentu Ekipamentu Saúde (SAMES) Nasionál atu distribui tan vasina AstraZeneca hodi kompleta vasina iha munisípiu Baucau.

“Ami halo ona pedidu lori ona ba, ita hein de’it aimoruk karik to’o ona iha Dili, entaun segunda (05/07) sira drop fali mai ita-nia munisípiu atu nune’e iha kontinuasaun,” Diretor saúde Baucau, hateten iha Admistrasaun Munisipál Baucau villa nova, segunda ne’e.

Notísia relevante: Stock vasina AstraZeneca iha Baucau limitadu

Daudaun ne’e kampaña vasinasaun kontinua hala’o hela iha postu admistrativu inklui suku tuir sentru saúde ne’ebé estabelese iha munisípiu Baucau.

Kampaña vasinasaun rasik nafatin fó perioridade ba komunidade sira ne’ebé seidauk kompleta doze dalaruak inklui idozu no invalidez.

“Falta ema 3.330 mak seidauk hetan vasina, ita husu doze ne’ebé mak ho totál ne’e, atu atendente ba ita-nia komunidade ne’ebé presiza,” nia akresenta.

Iha fatin ketak, Xefe Unidade Armazen SAMES rejionál Baucau, hateten, normalmente pedidu ruma hosi servisu saúde Baucau deretamente hato’o ba SAMES nasionál, enkuantu kona-ba vasinasaun iha Baucau presiza aumenta tan vasina tipu AstraZeneca hodi kobre númeru partisipante.

“Karik semana oin hanesan ne’e sei distribui mai ita-nia munisípiu, tamba ita-nia daudaun ne’e AstraZeneca, vasina seluk seidauk,” João Cancio Ximenes Ornai hateten iha ninia knaar fatin, Villa nova.

Dadaun ne’e kampaña vasinasaun atinje ona 70% resin ba doze dahuluk ho totál 10.697, doze daruak iha 1.837, ne’ebé ho totál vasina 12.534, enkuantu totál alvu iha Baucau hamutuk 15.863, nune’e hela 3.330 mak seidauk vasina.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here