Abitante idozu no invalidez sira partisipa kampaña vasinasaun AstraZeneca iha suku Buruma, postu Baucau Villa, munisípiu Baucau, sesta (25/06). Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 25 juñu 2021 (TATOLI)–Responsável Imunizasaun munisípiu Baucau, Artemísia Guterres, hateten, stock vasina AstraZeneca limitadu, enkuantu abitante sira iha rejiaun ne’e entusizmu atu partisipa.

“Ita-nia populasaun barak mak entusiazmu hakarak simu vasina, maibé stock vasina daudaun laiha ona,” Responsável ne’e informa iha sede suku Buruma, sesta ne’e.

Responsável Imunizasaun munisípiu Baucau, Artemísia Guterres. Imajen TATOLI/Natalino Belo

Servisu Autónomu Medikamentu no Ekipamentu Saúde (SAMES) hosi nasionál distribui ona vasina iha Baucau maibé limitadu, nune’e labele kobre ba idozu no invalidez ne’ebé atu tuir vasina dahuluk.

Maski nune’e, parte Saúde Munisipál Baucau buka solusaun atu halo kontaktu ba parte kompetente sira iha nasionál atu distribui tan vasina hodi kompleta tuir dadus ne’ebé iha ona.

Notísia relevante: Abitante 10.449 simu ona vasina AstraZeneca iha Baucau

“Ami kontaktu nafatin ho nasionál atu buka dalan rezolve situasaun ne’e ho sériu no iha tempu badak,” nia akresenta.

Abitante idozu no invalidez sira partisipa kampaña vasinasaun AstraZeneca iha suku Buruma, postu Baucau Villa, munisípiu Baucau, sesta (25/06). Imajen TATOLI/Natalino Belo

Tuir planu ne’ebé munisípiu Baucau halo rasik, kampaña vasinasaun sei kobre komunidade hamutuk 23.403, enkuantu parte SAMES distribui de’it doze 3.000 resin.

Kampaña vasinasaun iha munisípiu Baucau, hafoin ramata ba liña frente kontinua kedas ba abitante ho kategoria idozu no invalidez.

“Ita fó liu oportunidade ba idozu no invalidez, maibé joven barak mós tuir vasina,” nia hatutan.

Antes ne’e, SAMES distribui vasina AstraZeneca mai munisípiu Baucau hamutuk 1.322, ne’ebé fó prioridade uluk ba ekipa liña frente.

Daudaun ne’e, totál abitante hamutuk 10.449 mak partisipa ona kampaña vasinasaun AstraZeneca iha munisípiu Baucau.

Tuir dadus, ekipa liña frente ne’ebé sei simu doze daruak hamutuk 2.018 hosi doze 1.322 no idozu no invalidez hamutuk 21. 385, nune’e ho totál 23.403.

Tuir alvu hosi Saúde Munisipál sei fó vasinasaun ba abitante munisípiu Baucau hamutuk 30.406 hosi doze 13.220.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here