Vasina Sinovac, Imajen Tatoli/António Gonçalves.

DILI, 28 juñu 2021 (TATOLI)—Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), rejista kazu pozitivu 20, rekoperadu 57 no kazu ativu 801.

“Kazu foun iha 20, mai hosi Dili 12 no munisípiu-sira iha ualu, kompostu hosi mane 13 no feto na’in-hitu,’’ Koordenadór Forsa-Tarrefa ba Prevensaun no Mitigasaun, Rui Maria de Araújo, hateten liuhosi komunikadu, segunda ne’e.

Notísia relevante:COVID-19: kazu foun 56 no rekuperadu 30

Hosi totál kazu detetadu foun ohin, ho idade 12 mai karaik  na’in-ida, entre tinan 12-59 na’in 19 (86,9%), idade 60 mai karaik  laiha, sintomátiku 15%.

Kumulativu kazu konfirmadu sura hosi 21 marsu 2020 to’o 28 juñu 2021 hamutuk 9.055. Hosi horisehik mai ohin, teste ne’ebé Laboratóriu Nasionál Saúde halo hamutuk 367 PCR, ho detallu hanesan tuir-mai, Vijilánsia sentinela ida, rastreiu ba kontaktu ka Contact tracing  14, Rastreiu Aleatóriu  ka Random Screening 19, Viájen sai-hosi serka sanitária hosi Dili 213, Viájen internasionál hitu, Follow up iha kuarentena 11.

Totál testes PCR ne’ebé halo horisehik 27 juñu iha Munisípiu-sira seluk, RAEOA no HNGV hamutuk 97 ho detalla hanesan tuir-mai, Maubisse hitu, Maliana ualu, Viqueque hitu, Suai sia, Baucau 30, Ermera la iha, RAEOA ida no HNGV 35.

Atu bele hatene surtu ida ninia evolusaun nomós surtu ne’e aumenta ka diminui, indikadór seluk ne’ebé matenek-na’in epidemiolojia-nian uza, maka insidénsia.

Konvensionalmente, insidénsia sukat totál kazu foun kada loron pur mil abitante, no hatudu risku ne’ebé populasaun iha atu hetan da’et moras ida.

Hosi insidénsia COVID-19 iha Timor-Leste, durante loron hitu ikus maka 3,5/100 mil abitante, enkuantu ba de’it munisípiu Díli 8,3/100 mil abitante.

Maski insidénsia nasionál no iha Munisípiu Dili, Baucau ho Manatuto reduz ba beibeik, insidénsia ohin nian hatudu katak Munisípiu Dili nafatin iha risku bo’ot liu atu populasaun hetan da’et no hada’et tutan virus SARS-CoV-2.

Informasaun hosi izolamentu

Iha 28 juñu 2021, izolamentu Vera Cruz halo tratamentu ba kazu detetadu na’in 11, Iha área obstetrisia na’in-rua no iha medisina interna na’in-sia. Iha obstetrisia na’in-rua kategoria leve (mild) hotu. Iha área medisina interna na’in-sia. Tolu grave ka kritiku uza ventiladór  nain-rua uza oksijéniu na’in-neen leve mild.

Númeru kazu moderadu no grave ne’ebé baixa iha Vera Cruz, hatudu katak, bainhira ema barak liu detetadu pozitivu, barak-liu tan maka sei baixa ho kategoria moderadu no grave.

Hahú 02 juñu 2021, ema ne’ebé rekoperadu ona hosi moras COVID-19 no liu ona hosi izolamentu terapeútiku domisiliár iha uma-rasik ka iha fatin ne’ebé Estadu prepara, bainhira atu dezloka sai hosi ka tama ba serka sanitária, la presiza  halo swab, maibé nafatin presiza hetan autorizasaun esepsionál hosi Diretór SIJK.

Atu bele prosesa autorizasaun esepsionál tenki hatudu sertifikadu alta hosi Izolamentu, ne’ebé Ministériu Saúde, liuhosi ninia Pilár hitu, fó ba ema rekoperadu.

Apelu

Apela ba populasaun iha Timor-Leste laran tomak atu tu’ur hakmatek, kumpri ho rigór regra serka  sanitária  ne’ebé  Konsellu  Ministru  deside  no implementa ona.

Ba populasaun tomak, favór respeita nafatin regra prevensaun no ijiéne individuál ne’ebé Governu hatuur ona atu prevene moras COVID-19 da’et ba mai.

Regra sira ne’e, mak hanesan uza máskara, fase liman bebeik ho sabaun ka uza dezinfetante ruma, evita kose liman ba matan, inus ho ibun, bainhira kumprimenta-malu la presiza kaer-liman, bensa-liman, rei-malu ka hakuak-malu, evita halibur-malu barak, hamriik ka tuur dook hosi ema seluk mínimu metru ida ho balun.

Jornalista: Felicidade Ximenes

Editór: Cipriano Colo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here