Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Luis Roberto da Silva. Imajen TATOLI/Doc.

DILI, 21 juñu 2021 (TATOLI)—Parlamentu Nasionál liuhosi plenária baixa ona projetu-lei protesaun labarik no joven iha perigu ba Komisaun A no F hodi elabora relatóriu no paresér.

Notísia Relevante: Deputadu sira inísia ona projetu-lei protesaun ba labarik sira

“Plenária baixa ona projetu-lei protesaun labarik no joven iha perigu ba Komisaun trata asuntu Justisa no Konstitusionál nomós ba Komisaun F ne’ebé trata asuntu Saúde, Seguransa Sosiál no Igualdade Jéneru,” Prezidente Parlamentu Nasionál Ein-Ezersísiu atuál Vise-Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Luis Roberto da Silva, anunsia liuhosi plenária, segunda ne’e.

Antes ne’e Prezidente Komisaun F, Deputadu Noé da Silva Ximenes “Buka-Tuir”, esplika iha tempu tuir mai sei halo audiénsia públika ho entidade relevante sira-ne’ebé relevante ho situasaun labarik sira iha Timor-Leste.

“Inisiativa ne’e tuir lei hateten inisiativa ne’e bele mai hosi kada deputadu sira hosi bankada parlamentár ne’ebé mak iha asentu parlamentár, bele mós mai hosi deputadu individuál sira. Purtantu, ne’e tenke másimu deputadu na’in-10 bele aprezenta ona inisiativa, entaun ami prenxe ona rekezitu ida-ne’e hodi aprezenta esbosu-lei ne’e ba plenária,” Prezidente Komisaun F ko’alia iha uma fukun.

Nia fundamenta, razaun espesífika ba inisiativa ne’e tanba haree ba kondisaun labarik sira oras ne’e barak mak buka moris iha estrada (luron).

“Entaun ita tenke halo lei ida atubele proteje labarik sira-ne’ebé halo serbisu infantilizmu tanba agora daudaun ne’e ita-nia inan-aman sira husik de’it ita-nia oan sira atu halo sebisu seidauk merese ba labarik sira. Lei ida-ne’e atubele garante ita-nia sidadaun sira-nia direitu, liuliu oan sira-nia direitu ba asesu edukasaun no asesu ba situasaun moris nian iha tempu ida agora ne’e,” nia dehan. 

Prezidente Komisaun F ne’e hateten, iha deliberasaun ba projetu-lei ne’e deputadu hotu-hotu fó sira-nia apresiasaun ba lei ida-ne’e.

“Deputadu sira hosi Komisaun F ne’e hotu-hotu fó sira-nia kontribuisaun ba esbosu-lei ne’e. Ne’e mós parte ida hosi konsensu ne’ebé ami hetan iha Komisaun F nian, ha’u la dehan iha Parlamentu Nasionál maibé pasu di’ak ida hodi kontribui ideia ba esbosu-lei ne’e,” Deputadu Bankada Partidu Libertasaun Populár ne’e hateten.

Deputadu sira-nia esperansa mak oinsá fó garantia moris ba labarik sira no fó mós edukasaun sívika ba sidadaun sira, liu-liu inan-aman sira labele husik oan sira iha estrada tanba labarik sira-nia direitu ne’e atu hetan edukasaun la’ós buka-moris iha estrada. 

Tuir planu Komisaun F sei bolu uluk Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzaun (MSSI), sei bolu mós relijiaun sira tantu Katólika, Musulmanu no sira seluk.

Deputadu sira hola insiativa ida-ne’e hodi kumprimenta artigu 18 (Protesaun ba labarik-oan sira) hosi Konstituisaun RDTL, númeru 1 mensiona labarik sira iha direitu ba protesaun espesiál hosi família, komunidade, no mós estadu, liuliu hasoru hahalok hotu hanesan la tau-matan, diskriminasaun, violénsia, opresaun, abuzu seksuál no explorasaun.

Númeru 2 hosi artigu ne’e hateten, labarik sira hetan direitu hotu-hotu ne’ebé mundu rekoñese, hanesan direitu sira-ne’ebé hakerek ona iha konvensaun internasionál, ne’ebé Estadu aprova no simu ona ka ratifika fila-fila.

Númeru 3 hosi artigu 18 ne’e esplika, labarik hotu-hotu ne’ebé moris iha kazamentu nia laran ka lae, iha direitu hanesan kona-ba protesaun sosiál.

Entretantu Deputadu sira hosi Komisaun F hola inisiativa ne’e mós bazea ba Rejimentu Parlamentu Nasionál artigo 96 (Ezerse inisiativa lejizlativa), númeru 1 dehan, laiha projetu-lei ida mak bele subskritu hosi deputadu liu na’in-10.

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór       : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here