Embaixadór Kuba iha Timor-Leste, Omar Lauro Marrero Betancourt, no nia ekipa hasoru malu ho Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira, iha Gabinete SEKoop, Akait, sesta (18/06). Imajen/SEKoop

DILI, 18 juñu 2021 (TATOLI)–Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop),  Elizário Ferreira, hateten, Kuba komprometidu tulun Timor-Leste hodi dezenvolve kooperativa iha Timor-Leste, tanba ne’e tempu badak sei legaliza ho akordu entre parte rua iha fulan-jullu nia laran.

“Enkontru ida-ne’e hanesan kontinuasaun iha tinan 2020 no inísiu janeiru 2021, atu formula asina nota entendimentu kooperasaun entre SEKoop no Ministériu Agrikultura Kuba, relasiona ho kooperasaun entre Governu rai-rua atu aselera apoia dezenvolvimentu kooperativa iha Timor-Leste,”  Sekretáriu Estadu Kooperativa, informa hafoin ramata enkontru ho Embaixadór Kuba iha Timor-Leste, iha ninia knaar fatin, Akait, sesta ne’e.

Notísia relevante: Kuba hakarak apoia SEKoop dezenvolve área haat kooperativa

Nia dehan, asuntu diskusaun ho Embaixadór Kuba, mak hanesan apoiu tékniku ba entidade kooperativa iha nível postu administrativu, atu nune’e bele reforsa dezenvolvimentu kooperativa iha nível suku hodi prodúz ho kualidade sustentável atu labele depende ba fundu minarai.

Kestaun seluk ne’ebé diskute, SEKoop presiza espesialista iha área agro pekuária, agro agrikultura no agro turizmu atu halo akompañamentu ba koperativa sira atu dezenvolve.

“Ita hatene kooperativa iha Kuba dezenvolve di’ak tebes, tanba ne’e maka espesialista sira sei mai fahe esperiénsia ba ita-nia kooperativizmu sira, oinsá atu sai produtór di’ak, hodi kontribui ba dezenvolvimentu ekonomia iha rai-laran,” nia akresenta.

Iha fatin hanesan, Embaixadór Kuba iha Timor-Leste, Omar Lauro Marrero Betancourt, hateten, objetivu vizita ne’e atu reforsa koopersaun bilaterál entre SEKoop no Ministeriu Agrikultura Kuba.

“Kooperasaun ida-ne’e atu ko’alia kona-ba fasilita asisténsia téknika ba movimentu kooperativa hodi dezenvolve kooperativa produsaun agríkola,” nia dehan.

Diplomata ne’e nota katak Timor-Leste nu’udár nasaun potensiál, tanba ne’e presiza dezenvolve iha setór kooperativa agríkola, nune’e iha futuru bele halo produsaun barak liután.

“Ami ohin husu Sekretária Estadu atu halo vizita interkámbiu ba kuba atu haree poténsia kooperativa saida maka atu presiza dezenvolve iha Timor-Leste,” nia subliña.

Jornalista : Natalino Costa

Editora     : Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here