Edifísiu Sentru Nasionál Formasaun Profisionál (CNFP, sigla portugés) Becora. Imajen TATOLI/Nelia Fernandes.

DILI, 11 juñu 2021 (TATOLI)—Sentru Nasionál Formasaun Profisionál (CNFP, sigla portugés) Becora, ezekuta ona Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2021 hamutuk $165.391 ne’ebé reprezenta 28%, hosi totál millaun $728.762.

Notísia Relevante: 2021, formandu 393 tuir formasaun iha CNFP Becora

Xefe Departamentu Administrasaun Finansa, Pedro de Jesus. Imajen Tatoli/Nelia Fernandes.

“Hosi janeiru to’o juñu, to’o sesta (6/11) ne’e, Sentru Nasionál Formasaun Profisionál Becora, ezekuta ona Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2021 ne’e, hamutuk 28%,” Xefe Departamentu Administrasaun Finansa, Pedro de Jesus, hateten ba Agência Tatoli, iha nia knaar fatin, Becora, Díli, sesta ne’e.

Hosi totál $7.328.762 ne’e aloka ba saláriu no vensimentu hamutuk $103.260, bens no servisu hamutuk $587.502 no kapitál menór $38.000.

“Hosi saláriu no vensimentu $103.260 ezekuta ona $36.141 nebe reprezenta 35%, Bens no Servisu $587,502.00, ezekuta ona $127.270 (22%), no Kapital Menor $38,000.00, seidauk ezekuta, tanba sei iha hela prosesu,” nia katak.

Entretantu, hosi kategória rua (salariu no vens servisu) ne’e nia taxa ezekusaun tomak atinje ona 28%, hosi totál orsamentu $165.391 no orsamentu ne’ebé seida’uk ezekuta hamutuk $563.371.

“Osan ne’ebé seidauk ezekuta, barak iha ona prosesu aprovizionamentu, hein halo pagamentu. Maske agora pursentu sei menus hela maibé fulan ne’e nia laran ami sei halo pagamentu balun tan, nune’e antes finaliza segundu trimestre, ami bele atinje ona ezekusaun 42%,” nia dehan.

Entretantu Diretór Sentru Nasionál Formasaun Profisionál (CNFP, sigla portugés) Becora, Lourenço da Silva Gusmão, informa iha tinan 2020 ne’e orsamentu ba sentru formasaun ne’e maihosi Orsamentu Jerál Estadu, hosi Dotasaun Orsamentál Temporária (DOT) ho totál 146,950, no iha tinan 2019 hosi Orsamentu Jerál Estadu (OJE) ho montante $$479.000

Iha tinan 2018, alokasaun Orsamentu Estadu Jerál (OJE) ba sentru ida-ne’e hosi Dotasaun Orsamentál Temporária (DOT) ho totál $204,441, no iha tinan 2017 ne’e alokasaun hosi Orsamentu Jerál Estadu (OJE) ho montante $413.000.

Iha tinan 2016, alokasaun orsamentu ba sentru ne’e maihosi Orsamentu Jerál Estadu (OJE) ho montante $163.000 no hosi Fundu Dezenvolvimentu Kapitál Umanu (FDCH, sigla portugés) aloka ho totál $178,658.

Iha tinan 2015, alokasaun orsamentu ba sentru formasaun ida-ne’e maihosi Orsamentu Jerál Estadu (OJE) ho montante $149,000, no mós hosi Fundu Dezenvolvimentu Kapitál Umanu (FDCH, sigla portugés) ho totál $230,000

Diretór Sentru Nasionál Formasaun Profisionál (CNFP, sigla portugés) Becora, Lourenço da Silva Gusmão, informa hosi tinan 2014 ne’e sentru formasaun ne’e uza de’it orsamentu kooperasaun nian hosi Brazil tanba Governu Timor-Leste halo kooperasaun di’ak ho nasaun Brazil.  

“Hosi 2014 ba kotuk, ita uza orsamentu kooperasaun nian. Maibé depois iha tinan 2015 mai to’o agora, ita uza Orsamentu Jerál Estadu,” nia hateten.

Jornalista: Nelia Fernandes

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here