Vasina AstraZeneca. Imajen Tatoli/António Gonçalves.

DILI, 07 juñu 2021 (TATOLI)—Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), rejista kazu pozitivu 24, rekoperadu 194 no kazu ativu 2.232.

“Kazu 24 mai hosi Dili 20 no munisípiu-sira iha haat kompostu hosi mane 15 no feto na’in-sia,’’ Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun, Rui Maria de Araújo, hateten liu hosi komunikadu, segunda ne’e.

Notísia relevante:COVID-19: pozitivu 81, rekoperadu 152 no ativu 2.402

Hosi totál kazu detetadu foun ohin, ho idade 12 mai karaik laiha, entre tinan 12-59 na’in 23 (95,8%), idade 60 mai karaik na’in-ida ho proporsaun kazu sintomátiku hamutuk 16,6%.

Kumulativu kazu konfirmadu sura hosi 21 marsu 2020 to’o 07 juñu 2021 hamutuk 7.764. Hosi horisehik mai ohin, teste ne’ebé Laboratóriu Nasionál Saúde halo hamutuk 342 PCR, ho detallu hanesan tuir-mai, Vijilánsia sentinela hitu, rastreiu ba kontaktu ka Contact tracing 30, Rastreiu Aleatóriu ka Random Screening 18, Viájen sai-hosi serka sanitária hosi Dili 277, Viájen internasionál 10, Follow up iha kuarentena laiha.

Totál testes PCR ne’ebé halo horisehik iha munisípiu-sira seluk, RAEOA no HNGV hamutuk 291 ho  detalla hanesan tuir-mai, Maubisse 103, Maliana 17, Viqueque 18, Suai 28,  Baucau 56, Ermera tolu, RAEOA  haat no HNGV 62.

Atu bele hatene surtu ida ninia evolusaun nomós surtu ne’e aumenta ka diminui, indikadór seluk ne’ebé matenek-na’in epidemiolojia-nian uza, maka insidénsia.

Konvensionalmente, insidénsia sukat totál kazu foun kada loron pur mil abitante, no hatudu risku ne’ebé populasaun iha atu hetan da’et moras ida.

Hosi insidénsia COVID-19 iha Timor-Leste, durante loron hitu ikus maka 8,3/100 mil abitante, enkuantu ba de’it munisípiu Díli 26,4/100 mil abitante.

Insidénsia iha leten sei nafatin hatudu katak, munisípiu Dili mak fatin ho risku bo’ot liu atu populasaun hetan da’et no hada’et tutan virus SARS-CoV-2.

Informasaun hosi izolamentu

Iha 07 juñu 2021, izolamentu Vera Cruz halo tratamentu ba kazu detetadu na’in 28, iha área obstetrisia na’in-neen  no iha medisina interna na’in 21 no neonatolojia ida. Iha obstetrisia na’in 11 kategoria leve (mild) hotu.

Iha área medisina interna na’in 21.  Na’in-haat grave (ida uza BiPAP2, tolu uza oksijéniu ho NRM-Non Rebreatheble Mask), na’in 12 moderadu, na’in-lima leve (mild). Ida iha neonatolojia kategoria leve foin moris hosi inan pozitivu no teste PCR pozitivu.

Númeru kazu moderadu no grave ne’ebé baixa iha Vera Cruz, hatudu katak, bainhira ema barak liu detetadu pozitivu, barak-liu tán mak sei baixa ho kategoria moderadu no grave.

Hahú 02 juñu  2021, ema ne’ebé rekoperadu ona hosi moras COVID-19 no liu ona hosi izolamentu terapéutiku domisiliár (iha uma-rasik) ka iha fatin ne’ebé estadu prepara, bainhira atu dezloka sai hosi/tama ba serka sanitária, la presiza  halo swab, maibé nafatin presiza hetan autorizasaun esepsionál husi Diretór SIJK.

Atu bele prosesa autorizasaun esepsionál tenki hatuku Sertifikadu alta hosi Izolamentu, ne’ebé Ministériu Saúde, liu hosi ninia Pilár hitu, fó ba ema rekoperadu.

Apelu

Apela ba populasaun iha Timor-Leste laran tomak atu tu’ur hakmatek, kumpri ho rigór regra serka  sanitária  no konfinamentu  domisiliáriu, ne’ebé  Konsellu  Ministru  deside  no  implementa ona.

Husu atu hotu-hotu kolabora  ho autoridade saúde hodi  bele  buka-tuir  ema  hotu  ne’ebé  hetan da’et  ona virus ne’e, no izola hosi no labele hada’et-tutan ba ema ne’ebé seidauk hetan da’et.

Ba populasaun tomak, favór respeita nafatin regra prevensaun no ijiéne individuál ne’ebé Governu hatuur ona atu prevene moras COVID-19 da’et ba mai.

Regra sira ne’e, mak hanesan uza máskara, fase liman bebeik ho sabaun ka uza dezinfetante ruma, evita kose liman ba matan, inus ho ibun, bainhira kumprimenta-malu la presiza kaer-liman, bensa-liman, rei-malu ka hakuak-malu, evita halibur-malu barak, hamriik ka tuur dook hosi ema seluk mínimu metru ida ho balun.

Jornalista: Felicidade Ximenes

Editór: Cipriano Colo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here