Médiku-sira prepara hela ai-moruk AstraZeneca hodi vasina komunidade iha Sentru Saúde Comoro, (02/06/21). Imajen/António Gonçalves.

DILI, 06 juñu 2021 (TATOLI)—Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), rejista kazu pozitivu 81, rekoperadu 152 no kazu ativu 2.402.

“Kazu detetatu foun ohin 81, mai hosi Dili 36, munisípiu seluk 45 kompostu hosi mane 44 no feto 37,” Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun, Rui Maria de Araújo, hateten liu hosi komunikadu, domingu ne’e.

Notísia relevante:COVID-19: pozitivu 148, rekoperadu 176 no ativu 2.473

Totál kazu konfirmadu kumulativu ohin sura hosi 21 marsu 2020 hamutuk 7.740. Hosi horisehik mai ohin, hamutuk hotu Laboratóriu Nasionál Saúde halo testes PCR 600  iha Dili, ho detalla hanesan tuir-mai, Vijilánsia sentinela 6, Rastreiu ba kontaktu ka Contact tracing 39, Rastreiu Aleatóriu ka Random Screening 46,  Viajen sai hosi serka sanitária Munisipiu Dili 481, Viajen internasionál ida, Follow up iha kuarentena 27.

Totál teste PCR ne’ebé halo horisehik iha munisípiu sira-seluk, REAOA no HNGV hamutuk 364, ho detalla hanesan tuir-mai, Baucau 59, Ermera 34, Maliana 48, Maubisse 84, RAEOA tolu, Suai 24, Viqueque 11, no HNGV 101.

Atu bele hatene surtu ida ninia evolusaun, no mós surtu ne’e aumenta ka diminui, indikadór ida ne’ebé matenek-na’in epidemiolojia-nian uza, maka insidénsia.

Konvensionalmente insidénsia sukat totál kazu foun, kada loron, pur 100 mil habitante, no hatudu risku ne’ebé populasaun iha atu hetan da’et moras ida.

Hosi insidénsia COVID-19 iha Timor-Leste durante loron hitu ikus maka 9,1/100 mil abitante, enkuantu ba de’it munisípiu Dili 28,9/100 mil abitante.

Insidénsia iha leten sei nafatin hatudu katak, munisípiu Dili mak fatin ho risku bo’ot liu atu populasaun hetan da’et no hada’et tutan virus SARS-CoV-2.

Informasaun hosi izolamentu

Ohin izolamentu Vera Cruz halo tratamentu ba kazu detetadu na’in 27. Iha área obstetrisia na’in-neen, iha medisina interna na’in 20, neonatologia ida.

Sira na’in 11 iha obstetrisia, kategoria leve (mild) hotu. Hosi sira na’in 20 iha medisina interna, na’in-tolu grave (ida uza BiPAP1, rua uza oksijéniu ho NRM – Non-rebreather mask), na’in 11 moderadu, na’in-neen leve (mild). Ida iha neonatologia, kategoria leve, foin moris hosi inan pozitivu no teste PCR pozitivu.

Informasaun adisionál

Informa ba jornalista no públiku tomak katak, hahú 2 juñu 2021, ema ne’ebé rekoperadu ona hosi moras COVID-19 no liu ona hosi izolamentu terapéutiku domisiliár iha uma-rasik ka iha fatin ne’ebé Estadu prepara, bainhira atu dezloka sai hosi/tama ba serka sanitária, la presija halo swab, maibé nafatin presiza hetan autorizasaun esepsionál hosi Diretór SIJK.

Atu bele prosesa autorizasaun esepsionál tenki hatuku Sertifikadu Alta hosi Izolamentu, ne’ebé MInistériu Saúde, liu hosi ninia Pilár hitu, fó ba ema rekoperadu.

Apela ba populasaun iha Dili laran no mós iha Munisipiu sira seluk, atu aprezenta-an iha fasilidade saúde públiku hanesan Sentru Saúde ka Ospitál ne’ebé besik, bainhira sente isin-manas, ka kakorok moras, ka inus-been, ka mear, hodi bele hetan atendimentu hosi profisionál saúde-sira.

Ba populasaun iha Timor-Leste laran tomak, favór respeita nafatin regra prevensaun no ijiéne individuál, ne’ebé Governu hatu’ur ona, atu prevene moras COVID-19 da’et ba mai.

Regra sira-ne’e, mak hanesan uza mascara, fase liman beibeik ho sabaun ka dezinfetante ruma, evita kose liman ba matan, inus ho ibun, bainhira kumprimenta-malu, la presiza ka’er-liman, bensa-liman, rei-malu ka haku’ak-malu, evita halibur-malu barak, hamri’ik ka tur do’ok hosi ema seluk, mínimu metru ida ho balun.

Jornalista: Natalino Costa

Editór: Cipriano Colo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here