Vasina AstraZeneca ne’ebé uza iha Dili. Imajen Tatoli/António Gonçalves.

DILI, 05 juñu 2021 (TATOLI)—Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), ne’e rejista kazu pozitivu 148, rekoperadu 167 no kazu ativu 2.473.

Notísia Relevante: COVID-19: óbitu ida, rekoperadu 167 no ativu 2.501

“Kazu foun 148, mai hosi Dili 127 ho Munisípiu seluk 21, ne’ebé kompostu hosi mane 77 no feto 71,” Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun, Rui Maria de Araújo, hateten liu hosi komunikadu, sábadu ne’e.

Hosi totál kazu detetadu foun ohin, ho idade 12 mai kraik na’in-haat, idade entre 12-59 na’in-139 (93,9%) ho idade 60 mai kraik na’in-lima, ne’ebé proporsaun kazu sintomátiku hamutuk 4,7%. 

Kazu kumulativu sura hosi 21 marsu 2020 to’o 05 juñu 2021 hamutuk 7.659. Hosi horisehik mai ohin, teste ne’ebé Laboratóriu Nasionál Saúde halo hamutuk 1006 PCR, ho detallu hanesan tuir mai; Vijilánsia sentinela 25, Rastreiu ba kontaktu ka contact tracing 29, Rastreiu Aleotóriu ka Random Screening 206, Viajen sai hosi serka sanitária Munisípiu Dili 717, Viajen internasionál 18, Follow up iha Kuarentena 11.

Totál teste PCR ne’ebé halo horisehik 04 juñu iha munisípiu sira seluk RAEOA no HNGV 577, ho detalla hanesan tuir mai; Baucau 109, Ermera 117, Maliana 48, Maubise 79, RAEOA 18, Suai 71, Viqueque 29, HNGV 106.

Atu bele hatene surtu ida ninia evolusaun nomós surtu ne’e aumenta ka diminui, indikadór seluk ne’ebé matenek-na’in epidemiolójia-nian uza maka insidénsia.

Konvensionalmente, insidénsia sukat totál kazu foun kada loron pur 100 abitante, no hatudu risku ne’ebé populasaun iha atu hetan da’et moras ida.

Hosi insidénsia COVID-19 iha Timor-Leste, durante loron hitu ikus mak 9,9/100 mil abitante, enkuantu ba de’it munisípiu Díli 31,4/100 mil abitante.

Insidénsia iha leten sei nafatin hatudu katak, munisípiu Dili mak fatin ho risku bo’ot liu atu populasaun hetan da’et no hada’et tutan virus SARS-CoV-2.

Informasaun hosi izolamentu

Iha 05 juñu 2021, izolamentu Vera Cruz halo tratamentu ba kazu detetadu na’in 30, área obstetrisia na’in-11 no iha medisina interna na’in-19, obstetrisia na’in-11 kategoria leve (mild) hotu.

Iha área medisina interna na’in-19, na’in-tolu grave (ida uza BiPAP2, rua uza oksijéniu ho NRM-Non Rebreatheble Mask), na’in 12 moderadu, na’in-haat leve (mild).

Númeru kazu moderadu no grave ne’ebé baixa iha Vera Cruz, hatudu katak bainhira ema barak liu detetadu pozitivu, barak-liu tán mak sei baixa ho kategória moderadu no grave.

Informa ba públiku tomak katak, hahú ohin ema ne’ebé rekoperadu ona hosi moras COVID-19 no liu ona hosi izolamentu terapéutiku domisiliár (iha uma-rasik) ka iha fatin ne’ebé estadu prepara, bainhira atu dezloka sai hosi/tama ba serka sanitária, la presiza halo swab, maibé nafatin presiza hetan autorizasaun esepsionál hosi Diretór CIGC.

Atu bele prosesa autorizasaun esepsionál tenke hatudu sertifikadu alta hosi izolamentu, ne’ebé Ministériu Saúde, liuhosi ninia Pilár hitu fó ba ema rekoperadu.

Apelu

Apela ba populasaun iha Timor-Leste laran tomak atu tu’ur hakmatek, kumpri ho rigór regra serka  sanitária  no konfinamentu  domisiliáriu  ne’ebé  Konsellu  Ministru  deside  no  implementa ona.

Husu atu hotu-hotu kolabora ho autoridade saúde, hodi bele buka-tuir ema hotu ne’ebé hetan da’et ona virus ne’e, no izola hosi no labele hada’et-tutan ba ema ne’ebé seidauk hetan da’et.

Ba populasaun tomak, favór respeita nafatin regra prevensaun no ijiéne individuál ne’ebé Governu hatuur ona atu prevene moras COVID-19 da’et ba mai.

Regra sira ne’e mak hanesan uza máskara, fase liman bebeik ho sabaun ka uza dezinfetante ruma, evita kose liman ba matan, inus ho ibun, bainhira kumprimenta-malu la presiza kaer-liman, bensa-liman, rei-malu ka haku’ak-malu, evita halibur-malu barak, hamriik ka tuur dook hosi ema seluk mínimu metru ida ho balun.

Jornalista: Arminda Fonseca

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here