Vasina AstraZeneca. Imajen Tatoli/António Gonçalves.

BAUCAU, 05 juñu 2021 (TATOLI)—Koordenadór Jeral Forsa Tarefa Prevensaun Mitigasaun, Sala Situasaun Sentru Integradu Jesatun Krize (SS-SIJK) Munisípiu Baucau, Salustiano Pinto informa, sábadu (05/06) ne’e munisípiu Baucau rejizta kazu pozitivu COVID-19 hamutuk na’in-40, rekuperadu na’in-188 no kazu akumuladu hamutuk na’in-302.

Notísia Relevante: COVID-19: óbitu ida, rekoperadu 167 no ativu 2.501

Koordenadór Jerál Forsa Tarefa Prevensaun Mitigasaun, Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krze (SS-SIJK) Munisípiu Baukau, Salustiano Pinto. Imajen Tatoli/Natalino Belo.

“Agora daudaun kazu ne’ebé alista iha munisípiu Baucau, ohin nian iha kazu pozitivu hamutuk na’in-40 inklui sira auto-izolamentu, rekoperadu hamutuk na’in-188 no totál kazu akumuladu hamutuk na’in-302,” Salustiano Pinto informa ba Agência Tatoli iha Admistrasaun Munisípal Baucau, Sala Apuramentu, Vila Nova, Baucau, sábadu ne’e.

Kazu hirak ne’e maihosi área afetadu, transmisaun entre uma-laran, servisu fatin inklui komunidade sira hosi munisípiu Lautém no Viqueque ne’ebé konsege deteta iha área jurídika bainhira viajen tama-sai iha Baucau.

Nia argumenta, difikuldade ne’ebé Sala Situasaun Sentru Intergradu Jestaun Krize (SS-SIJK) Baucau hasoru mak transporte liuliu ambulánsia hodi transporta pasiente ne’ebé deteta pozitivu COVID-19.

“Dezafiu ne’ebé ami enfrenta iha terrenu mak mak transporte. Ida-ne’e mak ami-nia problema maibé ami koko la’o nafatin,” nia dehan.

Maske nune’e, iha Organizasaun Naun Governmentál (ONG) balun mak fó apoiu transporte maibé nafatin hasoru limitasaun tanba bainhira deteta kazu pozitivu COVID-19 iha fatin barak, presiza ambulánsia ne’ebé natoon atu utiliza transporta pasiente pozitivu sira ba sala izolamentu.

Daudaun ne’e, nia dehan, iha ambulánsia hamutuk tolu (3) mak apoiu servisu SS-SIJK Munisípiu Baucau, maibé bainhira moras seluk iha, entaun ho emerjensia ambulánsia hirak ne’e tenke ba transporta pasiente moras sira seluk ne’ebé grave.

Sensibilizasaun

Koordenadór ne’e hateten, atu halo prevensaun ba propagasaun COVID-19 iha Munisípiu refere, daudaun ne’e ekipa SS-SIJK Munisípiu Baucau hala’o hela sensibilizasaun ne’ebé involve hosi Prezidente Autoridade Munisípiu (PAM) Baucau, autoridade postu administrativu, suku no institusaun Estadu sira inklui hosi parte relijiozu/a sira.

Maneira sensibilizasaun ne’e, sira hatutan de’it regra prevensaun COVID-19 ba komunidade ne’ebé fó sai hosi Ministéiru Saúde, Organizasaun Saúde Mundial (OMS) katak fase liman beibeik ho sabaun, uza maskra no halo distansiamentu sosial, labele halo movimentu, halibur malu liu na’in-10 tuir rezulusaun Governu relasiona ho implentasaun serka sanitaria) iha munisípiu Baucau.

“Ema hotu-hotu kontribui ba servisu ida-ne’e. La’ós pesoál saúde de’it maibé hosi igreja, admistrasaun Munisípiu no instituisaun hotu-hotu,” nia dehan.

Ekipa ne’ebé tun ba terrenu hosi halo sensibilizasaun ba komunidade ne’e, kompostu hosi institusaun Estadu iha Munisípiu Baucau hanesan parte saúde, PNTL, Falintil-FDTL, Bombeiro, grupu voluntáriu “Fuan Saudavel” no Organizasaun Naun Governamentál (NGO).

Jornalista: Natalino Belo

Editor: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here