Traballadór EDTL halo instalasaun eletrisidade iha área Comoro, kinta (04/03). Imajen TATOLI/António Gonçalves

DILI, 25 maiu 2021 (TATOLI)-Eletricidade de Timor-Leste, Empreza Públika (EDTL, E.P) hahú ohin, (25/05) lansa ona konkursu públiku faze dahuluk ba projetu instalasaun eletrisidade hamutuk pakote 30 iha suku 33, hosi totál suku 76 iha territóriu nasionál ne’ebé seidauk asesu.

“Ohin, ami lansa konkursu públiku ba distribuisaun instala eletrisidade hamutuk pakote 34, maibé pakote haat EDTL,E.P mak halo rasik, ne’ebé tama pakote manutesaun iha Dili laran. Nune’e ita lansa pakote 30 ba públiku atu kompañia privada sira bele kompete,” Prezidente Konsellu Administrasaun EDTL, E.P, Paulo da Silva, informa ba Agência TATOLI, iha ninia knaar fatin, Caicoli, Dili, tersa ne’e.

Nune’e, EDTL, E.P konvida kompañia sira ne’ebé iha interese no elejível, bele submete proposta.

Notísia relevante: Suku 77 Seidauk Asesu Eletrisidade, Tinan Oin MOP Implementa Pakote 33 ba Faze Dahuluk

“Ita lansa ona, ne’ebé kompañia sira bele kompete liuhosi hatama proposta no sosa dokumentu konkursu, hafoin ekipa sira halo selesaun,” nia akresenta.

Kona-ba kompãnia balun ne’ebé uluk lori ona ai-riin eletrisidade ba área balun ne’ebé tama pakote instalasaun, Direjente ne’e husu atu partisipa iha konkursu públiku tanba lei la fó dalan atu halo ajudikasaun direta, tanba la tama kritéria projetu emerjénsia.

“legalmente lei la autoriza ami atu halo ajudikasaun direita ba ema ruma (kompãnia), ne’ebé ami enkoraja sira atubele partisipa iha konkursu públiku,” nia hatutan.

Pakote 30 instalasaun eletrisidade foun  iha munisípiu Ermera hanesan suku Laclo bá Ailacu-Atsabe, suku  Obulu to’o Nunumea, suku Parami to’o Aci, EBF Era-ulo to’o sede suku Era-ulo, Letefoho, suku Humboe to’o aldeia Hatali.

Munisípiu Bobonaro mak hanesan aldeia Haelesu to’o Nunudoi, Atabae no suku Zoiloho to’o Gudo, Lolotoe.

Enkuantu, munisípiu Manufahi hanesan suku Tateker to’o Weberek Alas, Aldeia Daor, Dalun no Tutuluro, suku Daisua too Gruto, suku Aitemua, Mindelo no Turiscai, suku Bernama to’o suku Liurai no munisípiu Ainaro hanesan iha suku Raibere to’o Soru-kraik.

Nune’e mós, munisípiu Viqueque mak iha aldeia Samarago to’o suku Waibobo tuan, suku Lekibuti to’o Nahareca, suku Tagaba, Dasinaha Dalirisi to’o sede suku Uabobo, suku Abana to’o Watumaluli, suku Lalabu, Builo to’o Abana, suku Abana to’o suku Lekibuti no suku Waiulaek, Buareca to’o suku Ossoroa.

Aleinde ne’e, iha munisípiu Covalima iha suku Fohorem Vila to’o suku Lactos, suku mape, Irsai to’o suku Ucecai.

Munisípiu Manatuto iha suku Tasi fatin to’o suku Fatumakerek-Soibada, munisípiu Liquiçá iha suku Kutulau, suku Baura to’o Buku Mera, Bazartete.

Munisípiu Dili mak hanesan suku Beloi, suku Ili Timur to’o Makadade, suku Villa Maumeta to’o Beloi no suku Maumeta to’o suku Makili, Ataúro.

Munisípiu Baucau iha suku Loilubo to’o suku Osawala I, Vemasse, suku Maluro to’o suku Darasula, Quelicai, inklui munisípiu Maliana iha suku Memo to’o Saburai.

Nune’e, hahú 01 juñu 2021 iha oras servisu, kompãnia sira ne’ebé iha interese bele foti dokumentu konkursu (kópia PDF iha CD) iha edifísiu Caicoli, ne’ebé sei sosa hosi kandidatu sira ne’ebé iha interese bainhira hato’o aplikasaun ba iha enderesu no selu $100 cash/depózitu ba iha banku.

Tuir ajenda,  empreza estatál ne’e  sei hala’o konferênsia prévia iha loron 10 juñu 2021, tuku 15:00 iha salaun reuniaun EDTL, E.P, Caicoli.

Orsamentu ba projetu eletrifikasaun iha suku 76 ne’ebé seidauk asesu eletrisidade hamutuk millaun $12, ne’ebé prevee ona iha orsamentu tinan ne’e.

Jornalista: Florêncio Miranda Ximenes

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here