Abitante-sira forma iha Sentru Saúde iha Dili-laran hodi simu vasina AstraZeneca, sesta (21/05/2021). Imajen Tatoli/António Gonçalves.

DILI, 24 maiu 2021 (TATOLI)—Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), rejista kazu pozitivu hamutuk 179, rekoperadu 120 no kazu ativu 2.601.

“Kazu foun 179, mai hosi Dili 151 no munisípiu-sira iha 28 kompostu hosi mane 78 no feto 101,” Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun, Rui Maria de Araújo, hateten liu hosi komunikadu, segunda ne’e.

Notísia relevante:COVID-19: kazu óbitu rua, pozitivu 156 no ativu 2.542

Hosi totál kazu detetadu foun ohin, ho idade 12 mai kraik iha na’in-hitu, idade entre 12-59 na’in 168 (93,8%), idade 60 mai kraik iha na’in-haat ne’ebé proporsaun kazu sintomátiku hamutuk 10%.

Kumulativu kazu konfirmadu sura hosi 21 marsu 2020 to’o 24 maiu 2021 hamutuk 5.816. Hosi horisehik mai ohin, teste ne’ebé Laboratóriu Nasionál Saúde halo hamutuk 726 PCR, ho detallu hanesan tuir-mai, Vijilánsia sentinela 53, rastreiu ba kontaktu ka Contact tracing 102, Rastreiu Aleatóriu ka Random Screening 126, Viájen sai-hosi serka sanitária hosi Dili 416, Viájen internasionál 19, Follow up iha kuarentena 10.

Totál testes PCR ne’ebé halo horisehik 23 maiu iha munisipiu-sira seluk, RAEOA no HNGV hamutuk 418,  ho detalla hanesan tuir-mai, Maubisse ualu, Maliana 48, Viqueque 27, Suai 179, Baucau 84, Ermera 59, RAEOA  laiha no HNGV 104.

Atu bele hatene surtu ida ninia evolusaun nomós surtu ne’e aumenta ka diminui, indikadór seluk ne’ebé matenek-na’in epidemiolojia nian uza, maka insidénsia.

Konvensionalmente, insidénsia sukat totál kazu foun kada loron pur mil abitante, no hatudu risku ne’ebé populasaun iha atu hetan da’et moras ida.

Hosi insidénsia COVID-19 iha Timor-Leste, durante loron hitu ikus maka 13,2/100 mil abitante, enkuantu ba de’it munisípiu Díli 41,3/100 mil abitante.

Lista tuir-mai hatudu valór nominál média (rata-rata) taxa insidénsia COVID-19 durante loron hitu ikus, pur munisípiu Aileu 0,3/100 mil, Lautém 0,0/100 mil , Ainaro 0,4/100 mil,  Liquiça 0,0/100 mil,  Baucau 2,4/100 mil,  Manatuto 2,6/100 mil,  Bobonaro 9,3/100 mil, Manufahi 0,2/100 mil, Covalima 8,4/100 mil, RAEOA 0,4/100 mil,  DIli 41,3/100 mil, Viqueque 6,0/100 mil, Ermera 0,3/100 mil.  

Insidénsia iha leten sei nafatin hatudu katak, munisípiu Dili mak fatin ho risku bo’ot liu atu populasaun hetan da’et no hada’et tutuan virus SARS-CoV-2, tuir kedan mak munisípiu Bobonaro ho Covalima.

Informasaun hosi izolamentu

Iha 24 maiu 2021, izolamentu Vera Cruz halo tratamentu ba kazu detetadu na’in 35, iha área obstetrisia na’in 14 no iha medisina interna na’in 20, sira  pediatria ida,  iha obstetrisia na’in 14  kategoria leve ka mild hotu.

Iha área medisina interna na’in 20.  Na’in-lima grave, ida iha ICU uza  CPAP  na’in-haat uza oxijéniu na’in 12  moderadu na’in-haat leve no rekopera hosi kategoria  grave no  moderadu. Kazu ida iha pediatria  tama iha kategoria leve ka mild.

Númeru kazu moderadu no grave ne’ebé baixa iha Vera Cruz, hatudu  katak, bainhira ema barak liu detetadu pozitivu, barak-liu tan maka sei baixa ho kategoria moderadu no grave.

Apelu

Apela ba populasaun iha Timor-Leste laran tomak atu tu’ur hakmatek, kumpri ho rigór regra serka  sanitária  no konfinamentu domisiliáriu ne’ebé Konsellu Ministru (KM) deside ona hodi implementa hahú 30 abril, no estende tan ona semana rua ba oin.

Husu atu hotu-hotu kolabora ho autoridade saúde, hodi  bele buka-tuir ema hotu ne’ebé  hetan da’et  ona virus ne’e, izola hosi no labele hada’et-tutan ba ema ne’ebé seidauk hetan da’et.

Ba populasaun tomak, favór respeita nafatin regra prevensaun no ijiéne individuál ne’ebé Governu hatuur ona, atu prevene moras COVID-19 da’et ba mai.

Regra sira-ne’e mak hanesan, uza máskara, fase liman bebeik ho sabaun ka uza dezinfetante ruma, evita kose liman ba matan, inus ho ibun, bainhira kumprimenta-malu la presiza kaer-liman, bensa-liman, rei-malu ka hakuak-malu, evita halibur-malu barak, hamriik ka tuur dook hosi ema seluk mínimu metru ida ho balun.

Jornalista: Felicidade Ximenes

Editór: Cipriano Colo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here